Amnesty International: De autoriteiten van de Koerdische regio laten overlevenden van huiselijk geweld in de steek

De autoriteiten van de Koerdische regio van Irak (KR-I) slagen er niet in ervoor te zorgen dat plegers van huiselijk geweld, waaronder schrijnende gevallen van moord, verkrachting, mishandeling en verbranding, ter verantwoording worden geroepen, en ze leggen willekeurige beperkingen op aan de vrijheden van overlevenden die bescherming zoeken in het opvangsysteem, aldus Amnesty International in een nieuw rapport dat vandaag is gepubliceerd.

Ondanks enkele positieve wetgevende stappen die in de KR-I zijn genomen om huiselijk geweld te bestrijden, is het rapport “Ontmoedigend en verschrikkelijk: Straffeloosheid, ondergefinancierde instellingen ondermijnen de bescherming van vrouwen en meisjes tegen huiselijk geweld in de Koerdische regio van Irak“, onthult hoe overlevenden in de praktijk te maken krijgen met aanzienlijke obstakels bij de toegang tot bescherming en justitie in de KR-I. Er wordt een gebrek aan politieke wil geconstateerd bij de autoriteiten om plegers van huiselijk geweld te vervolgen of om zinvolle steun te bieden aan vrouwen en meisjes die zich tot de staat wenden voor bescherming.

“Overlevenden van huiselijk geweld in de KR-I worden bij elke stap in de steek gelaten. Vanaf het moment dat ze ontsnappen aan gewelddadige situaties, stuiten deze vrouwen en meisjes herhaaldelijk op ontmoedigende obstakels bij het zoeken naar bescherming en gerechtigheid, waardoor ze gevaar lopen en daders ongestraft hun gang kunnen gaan. Ondertussen worden overlevenden die hun toevlucht zoeken in opvanghuizen geconfronteerd met gevangenisachtige omstandigheden die vrouwen en meisjes in sommige gevallen dwingen om terug te keren naar situaties van afschuwelijk misbruik”, zegt Aya Majzoub, plaatsvervangend regionaal directeur voor het Midden-Oosten en Noord-Afrika bij Amnesty International.

“De Koerdische regio heeft een vooruitstrevende wet op huiselijk geweld aangenomen die zijn gelijke niet kent in Irak, maar uit onderzoek van Amnesty International blijkt dat dit op dit moment niet veel meer is dan inkt op papier. Dit rapport is een oproep aan de autoriteiten om dringend een einde te maken aan de straffeloosheid van huiselijk geweld, onder andere door ervoor te zorgen dat onderzoeken naar huiselijk geweld effectief zijn en gericht op de overlevende. De autoriteiten moeten verplichte verzoeningsprocessen als voorwaarde voor strafrechtelijke procedures afschaffen. Verder moet de KRG meer geld uittrekken voor de instellingen die overlevenden van huiselijk geweld ondersteunen, de vereisten voor een gerechtelijk bevel en een formele strafrechtelijke klacht afschaffen om toegang te krijgen tot opvanghuizen, en de leefomstandigheden in de opvanghuizen verbeteren.”

Het rapport is gebaseerd op interviews met 57 personen, waaronder 15 vrouwelijke overlevenden van huiselijk geweld, alsmede directeuren en medewerkers van het directoraat ter bestrijding van geweld tegen vrouwen en het gezin (DCVAW) en vrouwenopvangcentra, NGO-medewerkers, advocaten en overheidsfunctionarissen waaronder de minister van Arbeid en Sociale Zaken van de KRG tijdens twee onderzoeksreizen in maart en september 2023 naar de gouvernementen Erbil, Sulaimaniya en het bestuurlijke gebied Garmiyan. Een onderzoeker van Amnesty International bezocht ook drie van de vier door de staat beheerde opvanghuizen voor overlevenden van gendergerelateerd geweld.

Hoewel er geen uitgebreide statistieken beschikbaar zijn over gendergerelateerd geweld, hebben overheidsfunctionarissen gemeld dat er in 2023 ten minste 30 vrouwen zijn vermoord en in 2022 44 vrouwen. NGO-medewerkers vertelden Amnesty International dat de werkelijke aantallen waarschijnlijk veel hoger liggen. In 2022 ontving de DCVAW 15.896 klachten over huiselijk geweld, maar cijfers voor 2023 waren niet beschikbaar voor Amnesty International.

Het rapport legt de vele obstakels bloot waarmee overlevenden van huiselijk geweld worden geconfronteerd als ze toegang tot de rechter willen krijgen. Een belangrijke hindernis is dat overlevenden zelf een strafrechtelijke klacht tegen hun geweldpleger moeten indienen, zodat het openbaar ministerie incidenten van huiselijk geweld kan onderzoeken en toegang kan krijgen tot beschermingsdiensten, waaronder opvanghuizen, en veel vrouwen vrezen represailles of bedreigingen als ze dat doen. Een beschermingsmedewerker legde uit “In onze samenleving… Het [het indienen van een strafrechtelijke klacht] wist al je blauwe plekken en je wonden uit en laat jou achter als de aanvaller.”

Langdurige gerechtelijke procedures, ruime discretionaire bevoegdheden voor rechters die vooringenomen zijn ten opzichte van misbruikers en prioriteit geven aan de bescherming van de “eenheid van het gezin” boven de bescherming van vrouwen, en vernedering tijdens de gerechtelijke procedures weerhouden vrouwen ervan om gerechtigheid te zoeken en leiden ertoe dat velen hun aanklacht intrekken en opnieuw in misbruiksituaties terechtkomen. De enige bescherming die de rechtbanken eisen wanneer overlevenden hun aanklacht intrekken, is dat de misbruiker – of de familie van de overlevende die de overlevende mogelijk bedreigt – een “belofte van geen kwaad” ondertekent – een discretionaire maatregel die door rechters wordt gevraagd en die niet wettelijk bindend is. Maatschappelijk werkers vertelden Amnesty International dat er talloze gevallen zijn geweest waarin vrouwen en meisjes zijn vermoord nadat ze zo’n belofte hadden ondertekend. In één gedocumenteerd geval werden de lichamen van twee zussen van 17 en 19 jaar oud gevonden in september 2020, ongeveer een maand nadat ze een opvanghuis hadden verlaten. De vader had zo’n belofte ondertekend nadat de meisjes door familieleden waren overtuigd om de aanklacht tegen hem in te trekken.

De directeur van een opvanghuis beschreef aan Amnesty International een ander geval van een tienermeisje wiens “broer haar beide oren had afgesneden en al haar haar had afgeschoren… blijkbaar omdat ze sociale media gebruikte.” De directeur vertelde dat de rechter de opvang vertelde dat ze de familie van het meisje moesten aanmoedigen om haar terug te nemen. Haar broer werd nooit gearresteerd.

Overlevenden en maatschappelijk werkers beschreven Amnesty International ook hoe genderstereotypen en een cultuur waarin slachtoffers worden beschuldigd ervoor zorgen dat vrouwen terughoudend zijn om naar de rechtbank te gaan en het risico lopen om vernederd te worden.

Een maatschappelijk werker beschreef aan Amnesty International hoe een rechter tegen een vrouw zei die zwanger was geraakt nadat ze door haar broer was verkracht: “Als je zo’n braaf meisje was geweest, was dit je niet overkomen.” Haar familie overtuigde haar vervolgens om de aanklacht in te trekken.

In sommige gevallen, legden de directeuren van opvanghuizen uit, leken rechters clementie te tonen ten opzichte van getrouwde mannen die misdaden pleegden tegen andere familieleden dan hun echtgenoot of kinderen om de eenheid van hun familie te bewaren. De directeur van een opvanghuis beschreef hoe in het geval van een 16-jarig meisje dat door haar 26-jarige neef was verkracht, de rechter de aanklacht veranderde van verkrachting van een minderjarige, waarop een gevangenisstraf van 15 jaar staat, in de aanklacht van overspel omdat “de man getrouwd was” en “een gezin had om voor te zorgen”. “Ze leren mannen hoe ze weg kunnen komen met verkrachting en moord”, zei de directeur van het opvanghuis.

Amnesty International ontdekte dat de wet op huiselijk geweld uit 2011 van de KR-I prioriteit geeft aan de bescherming van de ‘eenheid van het gezin’ boven gerechtigheid en de bescherming van overlevenden, en dat de wet straffen bevat voor overtreders die niet in verhouding staan tot de ernst van de gepleegde misdaden.

Het meest veelzeggend is dat de wet een verzoeningsproces tussen de overlevende en haar misbruiker voorschrijft voordat een rechter beslist of de zaak voor de rechter wordt gebracht. Dergelijke verplichte verzoeningsprocessen staan haaks op een op overlevenden gerichte aanpak van huiselijk en gendergerelateerd geweld.

Volgens de wet worden daden van huiselijk geweld (met inbegrip van lichamelijk letsel en verkrachting binnen het huwelijk) beschouwd als misdrijven en kunnen daarom slechts worden bestraft met een maximale gevangenisstraf van drie jaar. Hoewel de wet rechters de discretionaire bevoegdheid geeft om zwaardere straffen uit het wetboek van strafrecht toe te passen, stelde Amnesty International vast dat het gebrek aan duidelijke richtlijnen in een context van diepgewortelde genderstereotypen betekent dat rechters zelden straffen opleggen die in verhouding staan tot de ernst van het gepleegde misdrijf. Een advocaat zei:

“[Ik herinner me] het geval van een vrouw die ernstig werd geslagen door haar man en die drie keer een aanklacht indiende en elke keer gaf de rechter de man een nominale boete. Uiteindelijk ging ze drie keer naar de rechtbank, elke keer met dezelfde blauwe plekken”.

Straffeloosheid voor “eremoorden” blijft ook wijdverspreid ondanks een wijziging in 2002 van het wetboek van strafrecht om “eer” te schrappen als verzachtende omstandigheid in gevallen van moord of andere ernstige misdaden tegen vrouwen.

Amnesty International ontdekte ook dat de door de staat opgezette mechanismen voor bescherming en rapportage schromelijk ondergefinancierd en onderbelast zijn, waardoor het vermogen van instellingen om vrouwen en meisjes die het slachtoffer zijn van huiselijk geweld te ondersteunen ernstig wordt aangetast. Deze instellingen zijn onder andere het DCVAW en opvanghuizen van het Ministerie van Arbeid en Sociale Zaken (MLSA). Een frustratie die werd herhaald door functionarissen van deze twee instellingen was dat er niet voldoende geloof of inzet is om geweld tegen vrouwen te bestrijden door degenen die verantwoordelijk zijn voor de portemonnee.

De drie opvanghuizen die Amnesty International bezocht waren in verval, overvol, onderbemand en niet voldoende uitgerust voor de behoeften van de overlevenden. Vrouwen en meisjes hebben een gerechtelijk bevel nodig om de opvanghuizen te betreden en te verlaten, dat alleen kan worden verleend als ze een strafklacht tegen hun misbruiker indienen. Deze vereiste sluit in feite overlevenden uit die ervoor kiezen om geen klacht in te dienen, onder andere uit angst voor represailles.

Eenmaal in de opvanghuizen worden de bewegingsvrijheid van de vrouwen en meisjes en hun toegang tot telefoon en internet ernstig beperkt. Amnesty International heeft vastgesteld dat deze beperkingen op de vrijheid van beweging en communicatie disproportioneel zijn en neerkomen op willekeurige vrijheidsberoving.