Medevoorzitter MSD: Nationale strategie vergroot rol vrouwen in besluitvorming

Layla Qaraman, medevoorzitter van de Syrische Democratische Raad (MSD), onderstreepte tijdens de eerste workshop over politieke empowerment van vrouwen als onderdeel van de nationale strategie voor de jaren 2024-2025, het belang van de workshop. Het doel was om de rol van vrouwen in de besluitvorming en effectieve deelname in politieke, bestuurlijke en economische aangelegenheden te versterken. Dit zal Syrische vrouwen in staat stellen belangrijke actoren te worden in het bereiken van duurzame ontwikkeling en ervoor zorgen dat ze al hun rechten grondwettelijk en wettelijk kunnen uitoefenen.

Qaraman hield een openingstoespraak tijdens de eerste workshop die maandag werd gehouden door de Vrouwenvergadering van de MSD. De workshop was onderdeel van de nationale strategie voor de empowerment en het leiderschap van Syrische vrouwen voor 2024-2025. De workshop werd gehouden onder het motto “Syrische vrouwen pleiten voor veiligheid en garantie voor een nieuw Syrië”.

Qaraman verwelkomde alle vrouwelijke vertegenwoordigers van het Democrstisch Autonoom Bestuur van Noord- en Oost-Syrië (DAANES), vrouwenorganisaties en onafhankelijke vrouwenfiguren die de workshop bijwoonden.

De workshop belichtte de belangrijkste prioriteiten voor verandering en de pijlers van duurzame ontwikkeling, namelijk het versterken van de politieke participatie van Syrische vrouwen. Qaraman herdacht ook de vrouwelijke martelaren die hun leven hebben opgeofferd voor een veilig en waardig leven voor de mensen in de regio.

Daarnaast prees ze de strijd van Syrische vrouwen die de moed hadden om deel te nemen aan de vrijheidsstrijd door de geschiedenis heen. Ze zei dat ondanks pogingen om vrouwen uit te sluiten en te marginaliseren, zij zich niet hebben overgegeven. Integendeel, ze zijn blijven strijden om hun effectieve rol in de samenleving te spelen.

Ze merkte op dat de Syrische crisis nog steeds voortduurt. Ook wees ze erop dat het langdurige conflict in Syrië al 13 jaar lang ontelbare levens heeft geëist en miljoenen mensen binnen en buiten het land op de vlucht heeft gedreven. Internationale inspanningen en politieke wegen naar een politieke oplossing hebben ook gefaald door de acties van het tirannieke regime in Damascus, de afhankelijkheid van sommige oppositiegroepen van buitenlandse steun, en de escalatie van terroristische activiteiten die de fragmentatie, verdeeldheid en verwoesting van Syrië hebben aangewakkerd.

Ze merkte op dat de belangrijkste redenen voor het mislukken van de onderhandelingen het gebrek aan effectieve oplossingen voor de Syrische crisis bij de partijen is, het uitsluiten van democratische krachten en de echte rol van de oppositie, en het niet activeren van een nationale vrouwenrol in het onderhandelingsproces. Ze onderstreepte dat een van de belangrijkste kwesties die moet worden opgelost de kwestie van vrouwen is, wier status en rechten nog steeds worden ondermijnd. De redenen hiervoor zijn te wijten aan de dominantie van de patriarchale ideologie en een aantal verouderde gewoonten en tradities die bijdragen aan het gebrek aan politieke participatie van vrouwen, waardoor ze geen effectieve rol kunnen spelen op alle gebieden.

“Daarom moeten we samenwerken om de rechten van vrouwen nu en in de toekomst te waarborgen, die vrij moeten zijn van geweld en discriminatie. Dit zal worden bereikt via de weg van politieke empowerment van vrouwen op alle niveaus. Politieke empowerment is niet alleen een zorg en een eis voor vrouwen, maar eerder een noodzaak voor alle Syriërs om een samenhangend land op te bouwen”, verklaarde Qaraman.

Ze herhaalde de nationale strategie voor de empowerment en het leiderschap van Syrische vrouwen voor 2024-2025. De strategie werd aangekondigd door de MSD’s Vrouwenvergadering op Internationale Vrouwendag, 8 maart 2024, in de stad Aleppo onder het motto “Syrische vrouwen pleiten voor veiligheid en garantie van een nieuw Syrië”.

Ze verklaarde dat de strategie deel uitmaakte van de nationale inspanningen en kansen van vrouwen die voortkwamen uit de strijd van vrouwen. Dat heeft bijgedragen aan het politieke bewustzijn van vrouwen om de strijd voort te zetten en deel te nemen aan het verenigen van vrouweninspanningen door middel van nationale mechanismen en programma’s voor effectieve vrouwenparticipatie.

“Deze strategie is een belangrijke stap in de richting van het vergroten van de rol van vrouwen in de besluitvorming en effectieve participatie in politieke, bestuurlijke en economische aangelegenheden”, benadrukte Qaraman.

Ze merkte op dat de nationale strategie erop gericht is om van Syrische vrouwen sleutelactoren te maken in het bereiken van duurzame ontwikkeling in de toekomst en om ervoor te zorgen dat ze al hun rechten grondwettelijk en wettelijk genieten.

Dit zal vrouwen aanmoedigen hun leiderschapsrol in de besluitvorming op zich te nemen, hen beschermen tegen gendergerelateerd geweld en hen bewust maken van het belang van hun rol in het leiden en ontwikkelen van de samenleving.

Het zal ook belemmeringen wegnemen voor hun deelname op alle gebieden, zodat ze actieve en baanbrekende actoren kunnen zijn in duurzame ontwikkeling.

Het zal de bereikte resultaten en verworvenheden behouden om het weefsel van de samenleving en haar cohesie in stand te houden. Dit moet worden bereikt door de rollen van vrouwen en mannen te integreren om een samenhangende maatschappij op te bouwen die in staat is gelijke tred te houden met nieuwe veranderingen, en om de voortrekkersrol en verantwoordelijkheid van vrouwen te ontwikkelen.

“Daarom zijn we vandaag bijeengekomen om onze inspanningen te herbevestigen door voortdurend te werken aan het bereiken van onze doelen. We moeten profiteren van onze persoonlijke, organisatorische, sociale en politieke ervaringen. Het is het vermelden waard dat het project van de DAANES de hoop en aspiraties van Syrische vrouwen vertegenwoordigt,” verklaarde Qaraman.

Aan het eind van haar toespraak merkte Qaraman op dat de MSD in haar politieke document en routekaart heeft bevestigd dat de vrijheid van vrouwen de basis en garantie is van alle vrijheden. Ook beschouwt zij de deelname van vrouwen aan het politieke proces als een essentiële voorwaarde voor het welslagen van het onderhandelingsproces. De MSD is van mening dat stabiliteit, vrede en vooruitgang in Syrië alleen bereikt kunnen worden door de actieve en oprechte deelname van vrouwen aan alle aspecten van de nationale agenda te waarborgen.

Bron: MSD