Bedran Çiya Kurd: De Astana-groep gaat een nieuwe fase in

  • Rojava/Noord-en Oost-Syrië

Bedran Çiya Kurd, medevoorzitter van de afdeling Buitenlandse Zaken van het Autonome Bestuur van Noord- en Oost-Syrië (AANES), sprak met persbureau ANHA over de 20e Astana-bijeenkomst, de beschuldigingen tegen het Autonome bestuur en de oplossing voor het Syrische probleem.

‘De Astana-groep gaat naar een nieuwe fase’

Met betrekking tot de Astana-bijeenkomst sprak Çiya Kurd over de overgang van de Astana-groep naar een nieuwe fase en zei: “We verwachtten niets anders van de Astana-bijeenkomst. De politieke benadering van deze bijeenkomsten is vanaf het begin duidelijk geweest. De onderwerpen die sinds 2017 werden besproken en de opvattingen over het Syrische probleem zijn al bekend bij het publiek. De regering van Damascus heeft ook deelgenomen aan de recente bijeenkomsten en maakt nu deel uit van de Astana-groep. Nu gaat de Astana-groep naar een nieuwe fase. Er zijn een paar fundamentele problemen die in deze nieuwe fase zullen worden besproken. Een van deze kwesties is samenwerking op grenskwesties en de strijd tegen terrorisme. Hun definitie van terrorisme werd bepaald op basis van de wil van de Turkse staat. Het Autonome Bestuur, de Syrische Democratische Krachten (SDF) en de Koerden worden gezien als terroristen. Het is mogelijk dat sommige groepen in Idlib ook onder deze definitie vallen op verzoek van de regering van Damascus.”

‘Beschuldiging tegen AANES is een eis van Turkije’

Bedran Çiya Kurd veroordeelde de verklaring van de bijeenkomst, waarin het Autonome Bestuur werd beschuldigd van het project om Syrië te verdelen, en zei dat dit een grote hypocrisie was. Çiya Kurd wees erop dat de beschuldiging tegen het Autonome Bestuur een eis was van de Turkse staat. Hij vervolgde: “Het Autonome Bestuur heeft openlijk verklaard dat het een Syrisch nationaal project is en een oplossing binnen Syrië zoekt. Tijdens de bijeenkomst was er geen sprake van de regeringen onder controle van Hayat Tahrir al-Sham en de Moslimbroederschap, hoewel de daar uitgevoerde projecten onder auspiciën van Turkije bekend staan ​​als bezettingsprojecten die zijn gericht op het verdelen van Syrië. Toch grijpen ze altijd terug op beschuldigingen tegen het Autonome Bestuur en de SDF. Het geeft aan dat de Turkse staat al zijn gewicht in deze bijeenkomsten legt en streeft naar resultaten zoals het wil. Beweringen dat het Autonome Bestuur de nationale veiligheid van Turkije bedreigt, zijn onjuist. Het is inderdaad de Turkse staat die de nationale veiligheid van Syrië en de regio’s van Noord- en Oost-Syrië bedreigt. Tijdens de bijeenkomst werd niet gesproken over de invasie van de Turkse staat of de huurlingengroepen onder zijn controle. Het is begrepen dat de verklaring van deze gesprekken in lijn is met de wensen en eisen van Turkije.”

‘De situatie zal nog ingewikkelder en erger worden voor iedereen’

Bedran Çiya Kurd benadrukte dat: “Nu, na deze vergadering, zal de focus liggen op de betrekkingen tussen Turkije en Syrië. Ze zullen streven naar het ontwikkelen van relaties tussen Damascus en Ankara en overeenkomsten intensiveren, met name op militair, inlichtingen- en veiligheidsgebied. Er wordt gesproken over een Russisch plan om toenadering te creëren tussen de twee partijen. Ze zullen werken aan hoe de twee regimes het eens kunnen worden en kunnen samenwerken met elkaar. Veel allianties zullen worden gevormd tegen de mensen uit de regio, het Autonome Bestuur en de Syriërs. Dit is een zeer ernstige fout van de regering van Damascus en vormt een groot gevaar. Het zou een verkeerd beleid zijn voor Syrië om samen te werken met de Turkse staat, die de soevereiniteit en eenheid van Syrië in gevaar zou brengen. Daarom moet de regering van Damascus zichzelf herzien en niet in deze fouten vervallen. Op deze manier zal de Syrische crisis zich verplaatsen naar een nieuwe fase, en de situatie zal nog gecompliceerder en slechter worden voor iedereen in de regio.”

‘Alle schendingen tegen het Syrische grondgebied moeten evenzeer worden veroordeeld’

Met betrekking tot de bespreking van de Israëlische aanvallen en humanitaire problemen in Syrië tijdens de bijeenkomst, zei Bedran Çiya Kurd: “Tijdens de bijeenkomst werden de humanitaire problemen in Syrië besproken, hoe economische sancties kunnen worden opgeheven, humanitaire hulp kan worden verhoogd en de wederopbouw kan beginnen. De positie van landen die humanitaire kwesties ondersteunen, is echter duidelijk, omdat ze zeggen dat het niet mogelijk is om het wederopbouwproces in Syrië te starten zonder politieke veranderingen. De deelnemers aan de bijeenkomst veroordeelden de Israëlische aanvallen op Syrië als een schending van het internationaal recht. Dit is hypocriet, omdat de Turkse staat dagelijks onze gebieden aanvalt en burgers doodt, maar niemand praat over deze aanvallen of neemt stelling. Deze aanvallen hebben ook geleid tot het verlies van veel soldaten van de regering van Damascus, maar daar wordt ook niet over gesproken. Alle schendingen tegen het Syrische grondgebied moeten evenzeer worden veroordeeld en er moet een standpunt worden ingenomen. Er moeten serieuze beslissingen worden genomen om de bezetting te beëindigen en de Turkse aanvallen te stoppen.”

‘De Koerdische kwestie in Syrië gaat over democratie’

Tijdens een interview met een Russisch mediakanaal tijdens de bijeenkomst in Astana verklaarde Ayman Sousan, assistent-minister van Buitenlandse Zaken en Expats, dat het Koerdische dossier volledig zou worden gesloten met de terugtrekking van de VS uit Syrië. Bedran Çiya Kurd noemde deze evaluatie een “verkeerde en ontoereikende interpretatie” en zei: “De Koerdische kwestie in Syrië gaat over democratie die niet is ontstaan ​​door de aanwezigheid of afwezigheid van de VS in de regio. Het is een nationale kwestie die al tientallen jaren in Syrië bestaat. Daarom moet het worden behandeld en opgelost binnen een democratisch kader. Als de regering in Damascus gelooft dat de VS zich zullen terugtrekken en dat zij overal controle zal krijgen en alles met betrekking tot de Koerden en democratie zal elimineren, dan vergist zij zich. Het is niet mogelijk om de problemen in Syrië op deze manier op te lossen. De weg naar een oplossing loopt via een echte en serieuze dialoog die leidt tot een overeenkomst tussen alle Syrische partijen. Als de regering van Damascus denkt dat ze het op een andere manier kan oplossen, dan zal dit een fout zijn en de regio in een grotere crisis duwen die niet meer onder controle is. De regering van Damascus moet niet denken dat haar relaties met de Arabische landen en met Turkije zullen verbeteren, noch dat zij al haar problemen kan oplossen zonder een politieke overeenkomst of politieke veranderingen te bereiken. Syrische problemen kunnen niet worden opgelost op basis van deze rekening. Want dit land heeft een politieke verandering nodig. Op deze manier kunnen problemen worden voorkomen.”

‘De dialoog is opgeschort’

Ayman Soussan verklaarde tijdens dezelfde bijeenkomst dat ze geen relaties hebben met het Autonome Bestuur, maar dat hun dialoog vordert met sommige Koerdische partijen. “Er zijn verschillende pogingen geweest voor dialoog met de regering van Damascus via Rusland, maar ze zijn mislukt. De dialoog is nog steeds opgeschort en dit komt door de mentaliteit van de regering van Damascus en haar gebrek aan openheid voor verandering. Ze denken dat ‘als Turkije aanvalt, we het Autonome Bestuur zullen onderwerpen, en als de VS zich terugtrekt zullen we het vacuüm vullen’. Om deze reden vinden ze het niet nodig om een dialoog aan te gaan met het Autonome Bestuur en de mensen uit de regio. De regering van Damascus moet contact leggen met de mensen van Noord- en Oost-Syrië, inclusief de Koerden, en een serieuze dialoog ontwikkelen. Anders, als het alternatieven wil genereren voor zichzelf en de status quo in Noord- en Oost-Syrië negeert, zal het zichzelf misleiden. Voor het oog van de dialoog en oplossing moet het praten met , de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) en hun instellingen.”

Wie zijn deze Koerdische partijen?

Bedran Çiya Kurd legde uit dat ze niet weten met welke Koerdische partijen de regering van Damascus zegt te praten. Hij wees erop dat er geen andere gesprekspartners kunnen zijn voor een oplossing dan het Autonome Bestuur. “Misschien bedoelen ze sommige mensen die geen autoriteit en invloed hebben, die ze beschouwen als vertegenwoordigers van de Koerden en de regio. Als dit het geval is, is het niet gepast en niet acceptabel voor de lokale bevolking. De regering van Damascus moet onderhandelen met de belangrijkste gesprekspartners en als ze deze gesprekspartners negeert, dan betekent dit dat de regering geen intentie heeft om een oplossing te ontwikkelen.”

Obstakels voor dialoog

Met betrekking tot de obstakels die in de weg staan van de dialoog tussen Damascus en Qamishlo, verklaarde Çiya Kurd: “De mentaliteit van de regering van Damascus staat als een obstakel voor politieke dialoog. Het is een ernstig probleem bij de ontwikkeling van dialoog. Er zijn verschillende gesprekken geweest, maar de vasthoudendheid van de regering van Damascus om terug te keren naar de situatie voor 2011 heeft succes verhinderd. De garantielanden hebben geen projecten voor een oplossing, waardoor de regering van Damascus vasthoudt aan haar positie. De verdeeldheid onder Syrische partijen en het gebrek aan een gezamenlijk alternatief project en politieke verandering vormen ook een probleem. Het Autonome Bestuur kan zonder twijfel deel uitmaken van de oplossing als politiek en democratisch project, maar het kan het politieke oplossing in Syrië niet alleen bevorderen omdat de Syrische crisis een regionale en internationale kwestie is die veel partijen en krachten omvat. Er zijn veel obstakels voor het Autonome Bestuur binnen en buiten Syrië. Er is een politieke strijd gaande. Er wordt gewerkt aan het vormen van een democratisch front met democratische oppositiegroepen.”