Eindverklaring van de bijeenkomst ‘Ontmoeting van maatschappelijke organisaties voor een oplossing van de Koerdische kwestie’ in Amed

  • Noord-Koerdistan

De definitieve verklaring van de bijeenkomst ‘Ontmoeting van maatschappelijke organisaties voor een oplossing van de Koerdische kwestie’ die op 24 februari werd gehouden onder leiding van het Platform Bescherming en Solidariteit Amed (Diyarbakır) is bekendgemaakt. Veel vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties woonden de bijeenkomst bij die werd gehouden in de Kamer van Koophandel en Industrie Diyarbakır. Elif Turan, voorzitter van de Medische Kamer van Diyarbakır, kondigde de eindverklaring aan met de titel “We moeten weer over de oplossing praten”.

‘De bron van veel problemen is de Koerdische kwestie’

De verklaring wees erop dat: “De bijeenkomst werd georganiseerd om vertegenwoordigers van maatschappelijke, professionele en zakelijke organisaties samen te brengen die al vele jaren actief zijn in de regio en de schade en gevolgen van de onopgeloste Koerdische kwestie van dichtbij hebben geobserveerd, en om te evalueren wat er gedaan kan worden voor een democratische en vreedzame oplossing. De intense belangstelling voor de bijeenkomst, de gemaakte evaluaties en de concrete voorstellen die naar voren kwamen, toonden de noodzaak aan van het houden van de bijeenkomst en het belang van de continuïteit ervan.

Tijdens de bijeenkomst werd nogmaals benadrukt dat de Koerdische kwestie een historische, sociale en politieke kwestie is die al bestaat sinds de stichting van de Republiek en dat de afgelopen 40 jaar gekenmerkt werden door conflicten, dat het niet juist is om de kwestie te benaderen met veiligheidsbeleid en dat geweld geen oplossingsmethode is. Er werd ook kritiek geuit op het feit dat de op veiligheid gebaseerde aanpak ervoor zorgde dat er lange tijd niet over de kwestie werd gesproken en dat de kwestie werd behandeld alsof ze niet bestond, en dat de kwestie alleen tijdens verkiezingsperiodes op de agenda werd gezet vanwege verkiezingsstrategieën.

Er werd benadrukt dat de onopgeloste Koerdische kwestie aan de basis ligt van veel problemen in het land en dat dit feit wordt genegeerd, terwijl de Koerdische kwestie ons allemaal blijft raken met al haar historische realiteit en pijnlijkheid en blijft staan waar ze staat.”

De gevolgen van het uitblijven van een oplossing

In de verklaring wordt de aandacht gevestigd op de problemen en gevolgen van het aandringen op het uitblijven van een oplossing voor de Koerdische kwestie:

* Het jarenlange verbod op en assimilatiebeleid van de Koerdische taal is bekritiseerd, artistieke activiteiten uitgevoerd in het Koerdisch worden van tijd tot tijd nog steeds verboden door de overheid, het recht op onderwijs en opleiding in de moedertaal en de wettelijke obstakels voor het gebruik van het Koerdisch in de publieke sfeer bestaan nog steeds.

* De ecologische vernietiging als gevolg van conflicten en militaire operaties, met name interventies in beboste gebieden en het creëren van huurgebieden, gaat door.

* De dood van kinderen als gevolg van botsingen met pantservoertuigen in stads- en wijkcentra met ongecontroleerde en overdreven veiligheidsmaatregelen en het straffeloosheidsbeleid van de rechterlijke macht ten opzichte van de daders en de seksistische en discriminerende kijk op vrouwen gaan door.

* De opheffing van de parlementaire onschendbaarheid en de arrestaties van parlementsleden, vertrouwenspraktijken en sluitingszaken tegen politieke partijen gaan door. Soortgelijke praktijken hebben zich in het verleden voorgedaan en de problemen hebben zich verdiept. Deze praktijken vormen een duidelijke schending van het recht om te kiezen en gekozen te worden, dat gegarandeerd wordt door de grondwet en internationale verdragen.

* Er werd bezorgdheid geuit over het verlies aan mensenlevens als gevolg van de conflicten, en de aandacht werd gevestigd op de schendingen van fundamentele rechten en vrijheden die vooral na 2015-2016 begonnen en nog steeds doorgaan. Er werd ook benadrukt dat het perspectief gebaseerd op veiligheidsbeleid het gebied van fundamentele rechten en vrijheden beperkt.

* De impasse over de Koerdische kwestie heeft het geweld tegen vrouwen en de armoede onder vrouwen doen toenemen.

* Ontwikkelingen op het gebied van recht en rechterlijke macht werden besproken. In het bijzonder werd de aandacht gevestigd op de negatieve praktijken van de rechterlijke macht met betrekking tot de vrijheid van meningsuiting in de as van de Koerdische kwestie, de criminalisering van activiteiten van politieke partijen en de daaruit voortvloeiende zware straffen, de schendingen van rechten in gevangenissen en de discriminerende praktijken op het gebied van het executierecht en de praktijken die het recht op bezoek verhinderen en die in het internationaal recht als isolatie worden gedefinieerd. Er werd benadrukt dat al deze situaties veroorzaakt worden door het volharden in het uitblijven van een oplossing voor de Koerdische kwestie, dat een vreedzame oplossing van de kwestie op democratische gronden een grote bijdrage zou leveren aan de democratie van het land, en het belang van de confrontatie met het verleden en herstelrecht werd benadrukt.

Een belangrijk onderwerp van de bijeenkomst waren de oplossingsinitiatieven die op verschillende data in de laatste veertig jaar zijn genomen voor de oplossing van de Koerdische kwestie, waar de samenleving hoge verwachtingen van had. Er werd opgemerkt dat de initiatieven gericht op de vreedzame oplossing van de Koerdische kwestie belangrijk waren, maar dat het feit dat de processen niet leidden tot het gewenste resultaat, teleurstelling veroorzaakte in de samenleving, en dat, ondanks de teleurstelling, de verwachting voor soortgelijke processen blijft bestaan in de samenleving.”

Wat te doen?

In de verklaring worden de acties die in dit verband moeten worden ondernomen als volgt opgesomd:

“De Koerdische samenleving moet haar eigen eenheid en een gemeenschappelijke taal creëren voor de oplossing van de kwestie, en het werk van maatschappelijke organisaties voor een oplossing zal belangrijk zijn. De noodzaak van het voortzetten van gelijkaardig werk in verschillende steden werd benadrukt, en de vorming van een gezamenlijke delegatie voor mogelijke initiatieven en contacten werd voorgesteld.

* Met betrekking tot de oplossing van de Koerdische kwestie is er behoefte aan een nieuwe wil voor een oplossing, en om dit te onthullen moeten de wapens het zwijgen worden opgelegd.

* De obstakels moeten uit de weg geruimd worden en alle actoren moeten de nodige kansen krijgen om hun rol te spelen voor een duurzame oplossing en vrede.

* De Koerdische kwestie is het belangrijkste driehoekspunt van de juridische, democratische en economische problemen van het land, en de politieke partijen moeten zich ontdoen van politiek gekibbel en de kwestie op deze basis benaderen.

* Met al deze stappen is geconcludeerd dat er behoefte is aan een nieuwe democratische en civiele grondwet die prioriteit geeft aan de oplossing van sociale problemen en die de deelname van alle segmenten aan het voorbereidingsproces verzekert en dat het werk met dit doel moet worden gestart.

We delen met respect met het publiek dat het werk zal worden voortgezet in het kader van de gesprekken die zullen worden gevoerd met een delegatie die zal worden gevormd op basis van deze suggesties en eisen.”