“Het Syrische regime is nog steeds hetzelfde”

Het Syrische regime heeft met zijn terugkeer naar de Arabische Liga zijn isolatie verder doorbroken. Het regime lijkt zijn machtsbasis te hebben geconsolideerd. Tegelijkertijd houdt het de zelfbesturende regio’s onder een streng embargo. In een interview met de krant Yeni Özgür Politika beoordeelt Salih Muslim, medevoorzitter van de PYD (Democratische Uniepartij), de huidige ontwikkelingen in en rond Syrië.

De zelfbesturende regio’s in Noord- en Oost-Syrië (AANES) hebben een politiek initiatief genomen om gesprekken op gang te brengen. Hoe ziet u de toekomst van AANES?

Wat er wordt geïmplementeerd in Noord- en Oost-Syrië, is een oplossingsformule voor de complexe problemen van het Midden-Oosten. Sinds de Eerste Wereldoorlog tot op heden kent de regio conflicten en het concept van de natiestaat was niet in staat om stabiliteit te bieden. Noord- en Oost-Syrië is een model voor vreedzaam samenleven van verschillende volkeren. We hopen dit model succesvol te kunnen implementeren, verdiepen en consolideren en het tot een voorbeeld te maken, niet alleen voor onszelf maar ook voor Syrië en het hele Midden-Oosten.

Hoe staat het met uw relaties met andere delen van Koerdistan?

Onze relaties met andere partijen in Koerdistan moeten gebaseerd zijn op de erkenning van ons gemeenschappelijke erfgoed, taal en cultuur. Het is echter ontmoedigend dat sinds het begin van de 20e eeuw alle delen van Koerdistan onder buitenlandse heerschappij staan. De Baathisten in Syrië, de Kemalisten in Turkije, Saddam Hoessein in Irak en de sjah van Perzië beheersten de verschillende delen van Koerdistan. Elk van deze machten probeerde zijn eigen belangen door te drukken en speelde de Koerdische groepen telkens tegen elkaar uit. Naar hun agenda hebben ze de Koerden geëxploiteerd en uitgebuit en onder hen de kiem van verdeeldheid gezaaid. Daarom is het van enorm belang dat we samenkomen en elkaar begrijpen. We mogen niet toestaan dat buitenstaanders ons uitbuiten en ons tot broedermoord drijven. We proberen geen beschuldigingen te uiten naar andere partijen. Integendeel, we proberen conflicten te vermijden en de banden van broederschap en vriendschap te behouden. Het is zeer belangrijk dat we samenwerken en elkaar ondersteunen, niet alleen in bepaalde regio’s, maar in heel Koerdistan.

Er is een historische relatie tussen de PKK en Damascus. Deze relatie is verbroken. Nu zijn er gesprekken tussen Damascus en Ankara onder Russische bemiddeling. Maakt u zich daar geen zorgen over?

De samenwerking tussen de PKK en het Syrische regime kan worden teruggevoerd op bepaalde historische ontwikkelingen en de effecten van bijzondere omstandigheden op dat moment. Toen de PKK in 1978 opkwam, verkeerde Turkije in een fase van instabiliteit en werd er gevreesd voor een mogelijke militaire coup. Op vergelijkbare wijze had de Turkse linkerzijde in de jaren ’70 verbindingen opgebouwd met Palestijnse organisaties. Toen er in 1979/1980 een militaire coup plaatsvond in Turkije, probeerden de Koerden verbindingen te leggen met Palestijnse organisaties die actief waren in Libanon. Sommige PKK-leden kregen zelfs Palestijnse identiteitsbewijzen om hun verplaatsing te vergemakkelijken. Tijdens de Israëlische invasie in Libanon in 1982 boden zowel de Koerden als de PKK actieve weerstand aan de zijde van de Palestijnen. Toen de Palestijnen hun toevlucht zochten in Beiroet en de stad vier maanden lang belegerd werd, waren het vooral de Koerden en de PKK die samen met verschillende verzetsorganisaties vochten en het land verdedigden. De PKK had een kamp in de Bekaa-vallei en was zeer vastberaden bij de verdediging van de regio.

Heeft Öcalan tegen Israël gevochten?

Sommige kameraden van de PKK vochten tegen de Israëli’s, en helaas werden dertien van hen gedood in het kasteel van Beaufort (Belfort). De Israëli’s wisten dat de Koerden aan de zijde van de Palestijnen vochten. Na hun terugkeer naar het Bekaa-kamp drong het Syrische leger erop aan dat de Koerden, net als de Palestijnen, het kamp zouden verlaten. Maar de Koerden weigerden weg te gaan en verklaarden dat hun kameraden in Libanon waren gevallen. Ze zeiden dat ze niet gedwongen konden worden om te vertrekken. Uiteindelijk bood Syrië de Koerden een bepaalde plek aan waar ze hun kamp konden opzetten. De relaties tussen de Syrische staat en de PKK, inclusief de strijders, werden na de (Syrische) invasie (in Libanon/1982) in de jaren 1983/1984 hervat. Syrië naderde de Koerden om een voordeel te behalen tegen het Turkije vijandig gezinde Syrië. Het is belangrijk om te benadrukken dat Syrië de PKK noch geld noch wapens heeft gegeven. De invloed van Syrië heeft anderen misschien weerhouden zich op de Koerden te richten, maar het heeft Turkije ook in staat gesteld de Koerden te bestrijden. Syrië heeft ook bijgedragen aan het vergemakkelijken van de overdracht van personen en groepen die de grens tussen Libanon en Syrië overstaken, onder andere door het afgeven van documenten. De relatie tussen de PKK en Syrië werd gekenmerkt door politieke coördinatie die de belangen van beide partijen diende. Syrië heeft geen financiële steun of wapens aan de PKK gegeven, maar een strategische oriëntatie gevolgd op basis van gemeenschappelijke doelen en behoeften.

Maakt u zich zorgen over een Turks-Syrische samenwerking tegen u?

Een ontmoeting tussen Bashar al-Assad en Tayyip Erdoğan en de mogelijke toenadering tussen het Syrische en Turkse regime werd treffend omschreven als een “verstandshuwelijk”. Dit vindt plaats tegen de achtergrond van een langdurige vijandschap tussen beide partijen, die teruggaat op historische gebeurtenissen, waaronder de annexatie van Iskenderun en de Franse mandaattijd. Syrië heeft talloze slachtoffers te betreuren door de Turkse staat en het Turkse fascisme. Dat kan niet zomaar worden weggeveegd. Wat betreft de Öcalan-kwestie: het Adana-akkoord, dat in 1998 werd ondertekend tussen leiders van de Syrische politieke veiligheidsapparatuur en de Turkse geheime dienst, had tot doel alles wat met de Koerdische kwestie te maken heeft, in Syrië uit te roeien. De angst voor de betekenis van de Koerdische kwestie groeide onder de machten. Het optreden van de Baathisten tegen de Koerden is bekend. Hoewel er aanzienlijke verschillen zijn tussen Turkije en Syrië, delen ze een gemeenschappelijke haat tegen de Koerden. Een overeenkomst tussen Turkije en Syrië is nog steeds onzeker, maar het is nu al duidelijk dat de vereiste voorwaarden en machtsbalansen momenteel niet aanwezig zijn. Als burgers van Syrië en Koerden eisen we rechten voor alle mensen in Syrië en willen we een democratische ruimte creëren. We hebben geen ingebakken vijandschap tegen de Syrische staat. De recent gepresenteerde verklaring benadrukt de democratische waarden. Daarom zal elke toenadering tussen het Syrische regime en Turkije waarschijnlijk nadelig zijn voor de Koerden en het Koerdische volk. In zo’n geval blijft alleen verzet voor ons over, omdat we geen andere middelen hebben, en het is begrijpelijk dat we ons zorgen maken.

Wat betekent de samenwerking tussen Ankara en Damascus voor de toekomst van zelfbestuur?

Ik ben niet direct betrokken bij militaire aangelegenheden, maar omdat ik mijn volk ken, kan ik zeggen dat de Syrische Democratische Krachten (SDF) in staat zijn zichzelf te verdedigen. We moeten echter voorzichtig zijn om ons te richten op de onwaarschijnlijke mogelijkheid van samenwerking tussen Ankara en Damascus. Ik geloof dat de kans op een dergelijke samenwerking minder dan één procent is.

In mei nam Syrië deel aan een topconferentie van de Arabische Liga. Wat denkt u over deze normalisatie van de relaties?

We verwelkomen de Syrisch-Arabisch-Koerdische relaties. Als leden van het Nationaal Coördinatiecomité waren we een van de eersten die pleitten voor de discussie over de crisis in Syrië in de Arabische Liga om inmenging van buitenaf te voorkomen. Misschien waren wij de eersten die hiervoor hebben gepleit en hebben we ons tot de Arabische Liga gewend. We zijn niet geschrokken van deze toenadering. Het is echter moeilijk voor ons om te geloven dat de Arabische wereld de relaties met het Syrische regime zal hervatten alsof er niets is gebeurd, ondanks de ramp, vernietiging, dood van honderdduizenden en de verdrijving van miljoenen mensen. We vinden dit moeilijk en beschouwen het als een onrecht tegenover de mensen in Syrië. We hopen dat deze verzoening of toenadering niet ten koste zal gaan van de mensen in Syrië. Het regime gedraagt zich nog steeds zoals we het kennen van vroeger en handelt op dezelfde manier. Het heeft nog steeds de intentie om de status quo ante 2011 te herstellen. Dat is onmogelijk. Daarom ben ik van mening dat de Arabische staten hun standpunt moeten innemen, namelijk dat de voorwaarden voor de uitvoering van een politieke oplossing en de VN-resoluties worden nageleefd en dat democratie en op zijn minst respect voor het Syrische volk en alle identiteiten die in Syrië leven praktijk moeten worden. Ik ben ervan overtuigd dat de Arabische landen enkele voorwaarden zullen stellen aan het Syrische regime voor het hervatten van de relaties.

Heeft u een dialoog met Damascus?

We hebben enige tijd geleden gesprekken gehad, maar nu niet meer. We hopen dat de Arabische staten zullen bijdragen aan hervatting van de dialoog door Assad op te roepen om het onderwerp te bespreken en een echte oplossing te vinden.

Waar ziet u de toekomst van de SDF?

De SDF heeft grote offers gebracht om Syrië en zijn soevereiniteit te verdedigen, misschien wel meer dan het Syrische leger. Maar er zijn tegenstrijdigheden met betrekking tot de gebieden die de SDF hebben bevrijd en Turkije. De SDF is effectiever dan het Syrische leger. Waarom zouden de SDF dan niet de kern worden van een toekomstig leger van een democratisch Syrië?

Denkt u dat de gevechten in Soedan, Libië en Irak de vastberadenheid van Arabische regeringen hebben versterkt om de autoriteit van het regime te ondersteunen?

We geloven dat de macht gemonopoliseerd wordt. Arabische legers onder nationalistische regimes beschermen eerder de macht en de hulpbronnen dan het volk. De legers beschermen de machthebbers. Men heeft nooit gezien dat ze het volk beschermen. In Syrië hebben we gezien hoe het leger vele gebieden heeft opgegeven en naar Damascus is gemarcheerd om het regime en de Baath-partij te beschermen. Dat is niet het leger dat we willen. De SDF willen een leger zijn dat het volk beschermt en niet de machthebbers. In Soedan zien we de gevolgen van de monopolisering van de macht. De machteloze en kwetsbare mensen zijn ongeorganiseerd en weten niet hoe ze met de gevechten moeten omgaan. De staat heeft gefaald. Daarop intervenieerden andere krachten en onderdrukken het volk. Mohammed Hamdan Dagalo en Abdel Fattah al-Burhan blijven twisten over wie het recht heeft om de belangen van het Soedanese volk te vertegenwoordigen. Elk van hen concentreert een deel van de macht en de hulpbronnen op zichzelf en probeert deze te behouden. Als de centrale regering niet voortkomt uit het volk en niet op bepaalde criteria is gebaseerd, als ze het volk niet vertegenwoordigt, dan is ze niets anders dan een grote last. Centrale regering en leger beschermen macht en hulpbronnen en zijn iets heel anders dan een leger dat het volk en zijn staat beschermt.

Hoe ontwikkelen de relaties zich met de VS? Zijn er waarborgen dat de VS aanwezig zullen blijven in de regio?

De voorzitter van de Amerikaanse Joint Chiefs of Staff bezocht de regio om militaire kwesties te bespreken, met name de strijd tegen terrorisme. Hij ontmoette zijn gesprekspartners om dit onderwerp te bespreken en niets anders. Als politici hebben we pas na zijn vertrek uit Syrië van dit bezoek gehoord. De relaties tussen beide partijen zijn gebaseerd op wederzijdse belangen. De VS heeft haar eigen belangen en wij hebben onze eigen belangen. Het gemeenschappelijk belang kwam naar voren in de strijd tegen terrorisme in Kobanê. De VS intervenieerde en erkende dat we echt vastbesloten zijn in de strijd tegen terrorisme. Voor ons is dit een kwestie van overleven. Ze hebben erkend dat we de meest effectieve kracht zijn. Daarom hebben ze besloten om met ons samen te werken, en deze samenwerking duurt nog steeds voort. De Verenigde Staten probeerden een andere kracht te vinden in het Midden-Oosten die bereid was om met hen samen te werken in de strijd tegen terrorisme. Ze probeerden trainingsbataljons op te zetten, gaven geld en wapens, maar al hun inspanningen mislukten. Als ze daadwerkelijk terrorisme willen elimineren en hun belangen in het Midden-Oosten willen beschermen, moeten ze een eerlijke partner zijn in deze onderneming. Zolang we bestaan en tegen terrorisme strijden, zullen onze relaties met de Verenigde Staten op deze basis blijven voortbestaan. Zolang terrorisme, de “Islamitische Staat” en terroristen een bedreiging voor ons vormen, geloof ik dat de samenwerking zal worden voortgezet. De terroristen maken gebruik van landen die terrorisme ondersteunen, zoals Turkije, dat hen blijft bewapenen. Sommige mensen geloven dat we een marionet van de Verenigde Staten zijn. Dat is niet waar. We zijn geen marionet en hebben nooit bevelen van daaruit opgevolgd. De VS kwam naar Syrië omdat hun belangen het vereisten en onze belangen samenwerking vereisten. Neem Raqqa als voorbeeld. We moesten het terugwinnen van de “Islamitische Staat”. Als we dat alleen hadden gedaan, zonder internationale coalitie, zou het vijf of zes jaar hebben geduurd en zouden onze verliezen enorm zijn geweest. We hebben tijd en middelen bespaard door samen te werken met de internationale coalitie om de “Islamitische Staat” te verslaan en Raqqa binnen vijf maanden te bevrijden. Dus waarom zouden we niet samenwerken? We hebben Raqqa niet bevrijd voor de VS of de internationale coalitie. We hebben het bevrijd omdat de autobommen die ontploften in Kobanê en Qamişlo vanuit Raqqa waren gestuurd.