HRW: Tienduizenden ontheemden in Noordoost-Syrië leven onder erbarmelijke omstandigheden

  • Rojava/Noord-en Oost-Syrië

Tienduizenden binnenlandse ontheemden in overbelaste kampen en opvangcentra in het noordoosten van Syrië krijgen geen duurzame of adequate hulp, waardoor hun basisrechten negatief worden beïnvloed, aldus Human Rights Watch (HRW) op dinsdag. Er is dringend behoefte aan aan het weer aangepast onderdak, voldoende sanitaire voorzieningen en adequate toegang tot voedsel, schoon drinkwater, gezondheidszorg en onderwijs.

HRW wees erop dat de hulp van VN-organisaties aan kampen en schuilplaatsen in gebieden die worden bestuurd door het Koerdisch geleide Autonoom Bestuur van Noord- en Oost-Syrië inconsistent is, waardoor sommige kampen en schuilplaatsen, vooral de “informele”, niet voldoende of duurzame hulp krijgen. Hoewel internationale niet-gouvernementele organisaties beperkte hulp bieden, hebben meerdere hiaten geleid tot gezondheids- en hygiëne problemen, tekorten aan essentiële materialen tijdens extreem warm en koud weer, waardoor de vraag rijst of het huidige hulpniveau de economische en sociale rechten van de ontheemden garandeert en voldoet aan de universele minimumnormen voor humanitaire hulp.

“Er zijn bijna vier jaar verstreken sinds honderdduizenden mensen in het door Koerden gecontroleerde noordoosten van Syrië aankwamen op zoek naar onderdak en steun na de Turkse invasie van hun thuissteden,” zegt Adam Google, plaatsvervangend directeur Midden-Oosten bij Human Rights Watch. “Maar het gebrek aan adequate hulp heeft een precaire situatie gecreëerd.”

De VN, andere hulporganisaties en het autonome bestuur moeten dringend hun aandacht richten op de precaire humanitaire situatie in informele kampen en collectieve opvangcentra door prioriteit te geven aan een op rechten gebaseerde aanpak, aldus Human Rights Watch.

De onderbezette kampen zitten aan hun maximum capaciteit en zijn genoodzaakt om Syriërs die net ontheemd zijn weg te sturen. Drie van de informele kampen werden opgericht na de militaire inval van Turkije in de regio in 2019, waardoor honderdduizenden mensen uit hun huizen werden verdreven, en de ontheemding gaat door, vooral vanuit dorpen op de grens tussen grondgebied dat wordt gecontroleerd door het autonome bestuur en grondgebied dat wordt bezet door Turkije als gevolg van de voortdurende vijandelijkheden. Het gebruik van scholen als schuilplaats heeft het onderwijs voor zowel de gast- als de ontheemde bevolking verstoord.

“De Syrische regering gebruikt de hulp al jaren als wapen, probeert te dicteren waar de hulp heen gaat en heeft de hulp gecoöpteerd en belemmerd bij het passeren van de frontlinies vanuit de door de regering gecontroleerde delen van het land. Hoewel de door de VN geleide hulpoperaties een levensader zijn voor miljoenen burgers in het noorden van Syrië, dwong Rusland in januari 2020 de Veiligheidsraad om drie van de vier eerder toegestane grensovergangen te sluiten, waardoor de door de VN geleide grensoverschrijdende hulp voor het noordoosten volledig werd afgesneden, waardoor de VN-agentschappen overgeleverd zijn aan de willekeur en de ongerechtvaardigde voorwaarden die de regering vaak oplegt”, aldus HRW.

Hulpverleners zeiden dat de regio 12 kampen heeft, waarvan er 5, waaronder Washokani en Serekaniye, grotendeels geen duurzame dienstverlening van VN-organisaties ontvangen, maar voor sommige diensten afhankelijk zijn van het autonome bestuur en internationale groepen. Kampbeheerders zeiden dat de VN deze kampen tot januari als “informeel” classificeerde – dat wil zeggen, niet opgericht door humanitaire organisaties. Twee andere kampen in Manbij, ook omschreven als “informeel”, hadden geen aanwezigheid van lokale functionarissen, ontvingen geen steun van de VN en zeer weinig steun van internationale groepen, aldus hulpverleners. Sommige “informele” kampen ontvangen met tussenpozen voedselpakketten van het Wereldvoedselprogramma. Vijf andere kampen – al-Hol, Roj, Areesha, Nowruz en Mahmoudli – werden beschouwd als “formeel” en ontvingen duurzame diensten, hoewel ook zij getroffen werden door problemen.

Humanitaire hulpverleners zeiden dat de VN vanaf januari de kampen in het noordoosten van Syrië niet langer indeelt in formele en informele kampen. Het is onduidelijk hoe dat zich in de praktijk heeft vertaald, aangezien de “informele” kampen nog steeds geen duurzame VN-hulp kregen.

Nog eens 95 schuilplaatsen bieden onderdak aan ontheemden in Noordoost-Syrië, de meeste in schoolgebouwen. Ook zij krijgen geen duurzame VN-steun en alleen minimale hulp van niet-gouvernementele groepen en liefdadigheidsinstellingen.

Zowel kampbeheerders als hulpverleners zeiden dat VN-organisaties toestemming van de Syrische overheid nodig hebben om deze kampen en opvanghuizen te betreden en hulp te bieden.

Conflictpartijen die scholen in het noordoosten van Syrië gebruiken als militaire bases of als gevangenissen moeten de scholen ontruimen en ondertussen alternatieve onderwijsmogelijkheden bieden, aldus Human Rights Watch.

De Syrische regering en andere conflictpartijen moeten dringend alle belemmeringen wegnemen voor hulpverlening aan gebieden die niet onder hun controle staan in het noordoosten van Syrië, en het autonome bestuur moet waar mogelijk de steun opschalen naar gemeenschappen die geen duurzame VN-steun ontvangen.

HRW benadrukte dat: “VN-organisaties moeten zich uitspreken over de noodzaak van de bescherming van economische en sociale rechten, waaronder het recht op gezondheid, voedsel en water van iedereen in de “informele” kampen en schuilplaatsen, een beoordeling uitvoeren om ervoor te zorgen dat wordt voldaan aan de universele minimumnormen voor humanitaire respons op deze locaties, en de dienstverlening uitbreiden om de mensen die daar wonen erbij te betrekken. Als een gebrek aan goedkeuring van de Syrische autoriteiten een consequente toegang tot deze “voorheen informele” kampen, collectieve centra en informele nederzettingen in de weg staat, moet de coördinator van de VN voorrang geven aan onderhandelingen over toegang met de Syrische autoriteiten en hun respons effectiever coördineren met lokale humanitaire actoren.”

HRW riep internationale donoren ook op om meer geld beschikbaar te stellen voor de langdurige ontheemding in het noordoosten van Syrië.

“Gezien de voortdurende ontheemding, zijn de erbarmelijke en over het hoofd geziene omstandigheden in de kampen en schuilplaatsen in het noordoosten van Syrië een schrille herinnering aan de dringende behoefte aan gezamenlijke humanitaire inspanningen om het welzijn en de waardigheid van alle ontheemden te garanderen,” aldus Adam Coogle.