Internationale vrouwendelegatie bezoekt Raad van Europa

Een internationale delegatie, georganiseerd door de Vrije Vrouwenbeweging van Koerdistan, bezocht van 23 tot 26 januari de Raad van Europa om de situatie van de menselijke waardigheid en andere mensenrechtenschendingen jegens Abdullah Öcalan zichtbaar te maken.

Daarnaast probeerde de delegatie het belang zichtbaar te maken dat de gedachte aan deze Koerdische leider heeft voor vrouwen over de hele wereld in hun verschillende bevrijdingsprocessen, en ook de aandacht te vestigen op de ernstige schending van de mensenrechten van personen die van hun vrijheid zijn beroofd in Turkije, met name vrouwen die om politieke redenen gevangen zitten, meestal omdat ze steun betuigden aan het denken van Abdullah Öcalan.

Deze delegatie bestond uit Sawsan Chouman, directeur van het nonneninitiatief in Libanon, dat verantwoordelijk is voor het bestuderen en verspreiden van de gedachten van Abdullah Öcalan onder Arabische vrouwen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika; Diana Restrepo uit Colombia, in Abya Yala (in de verwesterde wereld bekend als Latijns-Amerika), professor in de rechten en activiste voor de mensenrechten van vrouwen in de gevangenis; Sylvie Jan, de co-voorzitter van de France-Koerdistan Association, die werd opgericht als reactie op de drievoudige vrouwenmoord op drie Koerdische activisten, gepleegd door de Turkse geheime diensten in Parijs op 9 januari 2013, en die zich inzet voor het verspreiden van kennis over het Koerdische volk om solidariteit met hen te bevorderen.

De delegatie woonde enkele zittingen van verschillende commissies van de Raad van Europa bij en hield ontmoetingen met verschillende afgevaardigden, evenals met enkele andere mensen die in verschillende groepen binnen de Raad werken. Zo waren er ontmoetingen met het Bureau voor Juridische Zaken en Mensenrechten en het Monitoring Bureau, belast met de controle op de naleving van de verplichtingen die zijn opgelegd aan alle lidstaten van de Raad van Europa, inclusief Turkije.

Deze toenadering tot de Europese instellingen probeerde er onder meer aan te herinneren dat sinds 2014 het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) Turkije heeft opgedragen wijzigingen aan te brengen in de niet-herziebare levenslange gevangenisstraf die is opgelegd, naast vele andere mensen, tegen Abdullah Öcalan, in die zin dat elke levenslange gevangenisstraf die geen mogelijkheid van voorwaardelijke vrijlating overweegt wanneer de sociale reïntegratie van de veroordeelde is bewezen, in strijd is met het zogenaamde “recht op hoop”.

Er werd ook aan herinnerd dat het EHRM ook heeft benadrukt hoe belangrijk het is dat mensen die van hun vrijheid zijn beroofd, waaronder Öcalan en de andere drie mensen die van hun vrijheid zijn beroofd in Imrali en de andere Turkse gevangenissen, voortdurend kunnen communiceren met hun advocaten en familie leden, iets wat al jaren niet meer is voorgekomen. Sommige leden van de Raad van Europa hebben toegezegd dit in hun volgende rapporten te benadrukken.

De delegatie stelde met droefheid vast dat de Europese instellingen niet beschikken over snelle en doeltreffende mechanismen die het mogelijk maken om ervoor te zorgen dat het Europees Mensenrechtenverdrag in Turkije wordt nageleefd, maar was verheugd over de gezamenlijke inzet van sommige mensen die het verdrag integreren ten gunste van de verdediging van de mensenrechten, en wil erop aandringen dat media en sociale druk moeten worden uitgeoefend op alle afgevaardigden van de Raad van Europa, om het begrip van de Koerdische kwestie serieus te nemen, vooral in Turkije, en doe iets zodat dit land voldoet aan de vereisten van eerbiediging van de mensenrechten die elk lid van de Raad van Europa moet volgen, en respecteer de besluiten van het EHRM en het Europees Comité ter Voorkoming van Foltering (CPT) waarmee deze delegatie helaas niet heeft kunnen afspreken, ondanks pogingen daartoe, en omdat het erg belangrijk is voor de humanitaire urgentie dat informatie wordt verstrekt over de gezondheid van Abdullah Öcalan en om te garanderen dat hij in staat zal zijn om met zijn advocaten te communiceren.