Jineologie: Een wetenschap die ontwikkeld is rond vrouwen

Een wetenschap die ontwikkeld is rond vrouwen

is de eerste stap naar ware sociologie. (Abdullah Ocalan- Sociologie van de Vrijheid)

Wetenschap, politiek, ethiek en zoveel andere sociale instituties hebben voorspeld dat de 21ste eeuw de eeuw zal zijn waarin de vrijheid van vrouwen zal triomferen. Deze evaluatie is gebaseerd op de opkomst van de strijd van de vrouw in alle werelddelen en in het bijzonder in Koerdistan. De strijd van de vrouw voor vrijheid is de belangrijkste dynamiek geworden van de strijd voor sociale vrijheid. Nu dat de vrijheid van de vrouw, als een indicatie van de vrijheid van de gehele samenleving, meer vooruitgang dan ooit kan boeken, is het tijd dat alle sociale waarden die in deze strijd zijn ontwikkeld een wetenschappelijke neerslag krijgen.

De wetenschap van de vrouw – jineoloji – definieert zichzelf als een sociale wetenschap die de realiteit van de tegenwoordige tijd reflecteert. Jineoloji is een concept met een Koerdische oorsprong. Het bestaat uit de woorden woord sin – vrouw – en Loji (logy) – wetenschap. De Koerdische volksleider Abdullah Ocalan gebruikte dit concept voor het eerst in 2008 in zijn boek Sosyolojiya Azadi (Sociologie van de Vrijheid). Hierin legde hij uit waarom er nood was aan dit concept:

Het verwijzen naar de vrouw binnen het mannelijke discours, dat de sociale wetenschappen, zoals elk ander wetenschappelijke veld, tekent, is een propagandistische benadering, die totaal niet in contact staat met de werkelijkheid. De ware status van de vrouw wordt verhuld met dit discours, misschien wel veertig keer, net zoals de geschiedschrijving van beschaving de realiteit van klasse, onderdrukking, uitbuiting en marteling verduistert. In de plaats van feminisme, kan het begrip jineolojî (wetenschap van de vrouw) meer gepast zijn om haar doel te bereiken. (p.226)

Deze conceptualisering veroorzaakte een belangrijke discussie binnen de Koerdische Vrouwenbevrijdingsbeweging. Nadat deze discussies een zeker niveau bereikt hadden, werd tijdens het 8ste congres-2011 van de Partij voor Vrijheid van de Vrouw in Koerdistan (PAJK) een werkgroep opgericht die een fundamentele rol zou gaan spelen in de ontwikkeling van jineolojî. Deze werkgroep richtte zich in eerste instantie op de vraag waarom de noodzaak voor een wetenschap van vrouwen was ontstaan en hoe het beste aan deze nood voldaan kon worden. Hoewel de discussie in eerste instantie begonnen was in de revolutionaire academies in de bergen van Koerdistan was jineolojî vanaf het begin af aan gericht op de gehele gemeenschap en verspreidde zij zich geleidelijk naar de samenleving. Momenteel zijn er jineolojî comités in alle vier delen van Koerdistan, alsmede in Europa en Rusland.

In onze bijeenkomsten beginnen we met het bevragen van de relatie tussen wetenschap en ons organiserend vermogen, tussen wetenschap en gemeenschap. Wij stellen u dezelfde vragen: waarom is er momenteel zo’n grote afstand tussen wetenschap en de samenleving?

Waarom is de relatie van wetenschap met de maatschappij zo zwak? Sociale wetenschappen claimen dat zij oplossingen zoeken voor sociale problemen. Maar zij bestuderen de sociale natuur als bewegingsloos, dood fenomeen. Waarom is de relatie wetenschap en ethiek verzwakt? En zo zijn er tal van vragen te stellen.

We kijken ernaar uit deze vragen te beantwoorden en hiermee tegelijkertijd de noodzaak van jineolojî te verduidelijken. Deze reeks artikelen geeft antwoord op de vraag waarom er nood was aan de geboorte van een vrouwen-wetenschap en aan de ontwikkeling van kennisstructuren, methoden en toepassingsgebieden gebaseerd op het conceptueel en institutioneel kader van jineolojî.

We hopen dat u antwoorden zult vinden op uw vragen omtrent de relatie tussen wetenschap en gemeenschap, de methoden van jineolojî, onze kritieken op de relatie van wetenschap ten opzichte van macht, onze relatie tot andere denkstromingen die streven naar een realisering van de vrijheid van de vrouw. En wij hopen dat tevens duidelijk wordt hoe de aanpak van jineolojî verschilt van de aanpak van deze andere denkstromingen.

Het belangrijkste echter is dat de kennis die verzameld is in deze reeks artikelen gebaseerd is op de geleefde ervaring van Koerdische Vrouwenbevrijdingsbeweging; een kennis die voortkomt uit de dagelijkse, praktische ervaringen van de beweging. Het zijn deze eerstehands ervaringen die onze voornaamste bron van kennis en inspiratie zijn.

Laat ons in de eerste plaats antwoord geven op de Vraag: Waarom een wetenschap van vrouwen? De leidende principes van jineoloji vloeien namelijk voor uit het antwoord op deze vraag. Wij geloven dat zelfs in deze fase, waarin deze nieuwe wetenschap in feite no maar in haar kinderschoenen staat, zij de sociale wetenschappen fundamenteel zal veranderen.

Wij zijn van mening dat wetenschappelijke analyses van jineoloji een progressieve stap zullen zijn in de hernieuwing van het conceptueel denken, en dat zo libertaire invulling gegeven kan worden aan sociale instituties. Daarbij geloven wij dat met dit initiatief de wereldwijde banden die wij hebben met vrouwenbewegingen over de hele wereld versterkt zullen worden en de basis voor discussie zich zal verbreden.

Jineolojî tracht een verandering te weeg te brengen, niet enkel door de vrouw opnieuw te definiëren, maar ook door het bekritiseren van de staat, van machtsstructuren, en van instituties en denkwijzen die samenhangen met deze machtsstructuren. Op deze manier kan jineolojî een cruciale rol spelen in de opbouw van de Democratische Moderniteit als een alternatief voor de patriarchale Kapitalistische Moderniteit. Het is om deze reden dat de Koerdische Vrouwenbevrijdingsbeweging groot belang hecht aan de ontwikkeling van jineolojî en waarom wij ons moreel, politiek en intellectueel hiervoor inspannen.

In het eerste deel van deze reeks artikelen uit de informatiefolder van het Jineolojî Committee Europe met de titel ‘Jineoloji‘, zullen wij allereerst wetenschap definiëren. We onderzoeken en bekritiseren de relatie van de sociale wetenschappen tot macht die haar oprichting en institutionalisering heeft gekarakteriseerd, alsmede de manier waarop het positivisme de wetenschap binnendrong en fragmentatie heeft veroorzaakt in sociale structuren. We trachten vragen te beantwoorden zoals “Op welke manier heeft de relatie tussen de sociale wetenschappen en macht zich ontwikkeld en hoe heeft deze relatie een vrouwelijke ontologie verstoort?” en “Wat bedoelen we precies als we stellen dat de methodologie binnen de sociale wetenschappen problematisch is en er nood is aan verandering?

In het tweede deel evalueren we de fundamenten van jineoloji. We betrekken hierbij de praktische ervaringen van de Koerdische Vrouwenbevrijdingsbeweging, die de basis vormden van dit wetenschappelijk initiatief. We presenteren onze evaluaties over het verzet van vrouwen over de hele wereld, ervaringen van klassenstrijd en nationale bevrijdingsbewegingen. We trachtten vragen te beantwoorden zoals “Wat is het belang van jineolojî binnen het paradigma van Democratische Moderniteit?”. Ook zal de relatie van jineolojî tot de Sociologie van Vrijheid aan bod komen en zullen wij proberen uit te leggen wat de positie van jineolojî is binnen het confederaal stelsel van de vrouw en binnen de ideologische partij. Ten slotte zullen we reflecteren op de benaderingen van feminisme en op de manieren waarin wij hiermee overeenkomen verschillen.

Het derde deel zal gewijd zijn aan de methoden van jineolojî. We hopen dat u antwoorden zult vinden op vragen zoals “Welke methoden stelt jineolojî voor om voorbij te gaan aan een positivistische benadering in de sociale wetenschappen?”, en “Wat zijn de methoden om kennis te evalueren en om de verbintenis van wetenschap en de samenleving te versterken?

Het vierde deel behandelt de relatie van jineoloji tot de sociale wetenschappen en de voorgestelde actieterreinen van jineoloji.

We hopen dat wanneer u deze reeks artikelen leest u eenzelfde enthousiasme zult voelen als wij voelden toen jineoloji werd geconceptualiseerd en ontwikkeld. Wij hopen dat u zich, net als wij, geprikkeld zult voelen uw denkprocessen, -patronen en grenzen uit te dagen. Wanneer dat zo is, betekent het dat wij op de goede weg zijn, want jineolojî staat een radicale afwijzing van de huidige mentale kaders voor. Als de radicale kritieken van jineolojî worden erkent, zal de samenleving in eenzelfde mate veranderen. Het zal een antwoord bieden aan diepe sociale crises. Het zal binnenstromen in de wereld van vrouwen zoals een rivier haar vertakkingen vindt. Vrouwen die bewust zijn van zichzelf zijn hun eigen hoop voor de toekomst en hun aantallen zullen groeien naarmate jineolojî groeit.

 

Bron: informatiefolder ‘Jineoloji‘ van het Jineolojî Committee Europe