Juridische en mensenrechtenorganisaties vragen bij het CPT om actie tegen isolatie in Imrali-gevangenis

De Koerdische PKK-leider Abdullah Öcalan, Ömer Hayri Konar, Hamili Yıldırım en Veysi Aktaş worden al bijna drie jaar in absolute afzondering vastgehouden in İmralı zonder enig nieuws.

Juridische en mensenrechtenorganisaties hebben een verzoek ingediend bij het Comité ter Voorkoming van Marteling (CPT) over het verhinderen van ontmoetingen tussen de gevangenen en hun advocaten, wat in strijd is met de internationale verplichtingen van Turkije.

De balies van Diyarbakır, Batman, Mardin, Muş, Şırnak, Urfa en Van, de Vereniging van de burgermaatschappij in het strafuitvoersysteem, de Vereniging van hedendaagse advocaten, de Vereniging voor Mensenrechten, de Vereniging van Advocaten voor Vrijheid, de Stichting voor Onderzoek naar Maatschappij en Recht dienden de aanvraag in, waarin het volgende staat:

“Het is bekend dat uw Comité sinds 1999 11 afzonderlijke bezoeken heeft gebracht aan de gevangenis van İmralı. Uw Comité, het enige internationale mechanisme dat tot nu toe in staat is geweest om interviews af te nemen in de gevangenis van İmralı, is ook de dichtstbijzijnde getuige van de verslechtering van de omstandigheden van de executie in deze periode van meer dan 24 jaar.

We hebben echter de indruk dat het feit dat er geen publieke verklaring werd afgelegd over uw bezoek in 2022, en dat er geen procedure werd gestart tegen Turkije ondanks het feit dat de schendingen die in uw rapporten werden geïdentificeerd niet werden geëlimineerd in het ontwikkelingsproces, een bemoedigend effect heeft op de voortzetting van de praktijken van Turkije die in strijd zijn met zijn internationale verplichtingen.

In de huidige fase, de continuïteit van de praktijken in Turkije’s İmralı Gevangenis, de verergering van de “incommunicado” staat van dag tot dag, het feit dat er geen verandering is geweest in de omstandigheden in İmralı Gevangenis sinds uw rapport aangekondigd op 05 augustus 2020, dat er geen advocaatbezoeken zijn geweest sinds augustus 2019, dat er geen nieuws is geweest uit de gevangenis van İmralı sinds een telefoongesprek van 3 minuten in maart 2021, zijn wij van mening dat het zinvol zou zijn voor uw Comité om de procedure die is vastgelegd in artikel 10/2 van het Europees Verdrag ter voorkoming van foltering en onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing op de agenda te zetten. Wij achten het zinvol dat uw Comité de procedure van artikel 10, lid 2, van het Europees Verdrag ter voorkoming van foltering en onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing op de agenda zet.

Wij, de ondergetekende juridische en mensenrechtenorganisaties, eisen dat u de volgende acties onderneemt met betrekking tot de verergering van de staat van incommunicado en het gebrek aan enige verandering in de omstandigheden in de gevangenis van İmralı binnen het bereik van uw autoriteit en verantwoordelijkheid onder het Verdrag;

1- Een “urgent” bezoek aan de gevangenis van İmralı en het delen van de bevindingen en rapporten met het publiek,

2- Zorgen voor de onmiddellijke realisatie en voortzetting van bezoeken van advocaten en een einde maken aan het verhinderen van deze bezoeken door onwettige rechterlijke beslissingen,

3- Ervoor zorgen dat familie- en voogdbezoeken gerealiseerd en voortgezet worden en een einde maken aan onwettige disciplinaire straffen,

4- Ervoor zorgen dat gevangenen gebruik maken van hun gewone telefoonrechten met hun familie en verwanten, parallel aan het veiligstellen van hun bezoekrechten,

5- Een einde maken aan alle obstakels die gevangenen verhinderen om per brief, telegram en fax met de buitenwereld en hun advocaten te communiceren,

6- Een einde aan de feitelijke beperkingen en onwettige praktijken met betrekking tot de toegang tot kranten, tijdschriften en boeken,

7- Het uitvoeren van de noodzakelijke werkzaamheden om het verslag en de bevindingen van het laatste bezoek van uw commissie aan de gevangenis van İmralı zo snel mogelijk openbaar te maken,

8- Wij eisen dat de nodige maatregelen worden genomen om de omstandigheden van marteling en andere onmenselijke en slechte behandeling en de staat van incommunicado op te heffen, en dat de procedures van artikel 10/2 van het Verdrag worden ingeroepen in het geval dat het verzoek in het vorige punt niet wordt gerealiseerd.”.