KCK: Samen de revolutie van Rojava verdedigen

De covoorzitters van de Uitvoerende Raad van de KCK (Unie van Koerdische Gemeenschappen ) verwijzen in een verklaring omtrent het 11e jaar van de Rojava Revolutie naar het Verdrag van Lausanne, dat honderd jaar geleden werd aangenomen, en roepen alle Koerdische krachten op om met historische verantwoordelijkheid te handelen en Rojava verenigd te verdedigen. We documenteren fragmenten uit de verklaring:

Elf jaar lang deel van de strijd van de mensheid

“Op 19 juli 2012 werd een historische stap gezet in Rojava en werd de Rojava Revolutie, een van de belangrijkste ontwikkelingen in de menselijke geschiedenis, volbracht. Elf jaar zijn nu verstreken sinds deze historische ontwikkeling. Elf jaar lang heeft de Rojava revolutie stand gehouden tegen kolonialistische, reactionaire en fascistische agressie gericht op genocide. Rojava blijft de hoop op gelijkheid, vrijheid en een democratisch leven voor het volk van Koerdistan en alle volkeren van Syrië, het Midden-Oosten en de wereld. Wij feliciteren de grote Rojava-revolutie, die elf jaar lang alle contrarevolutionaire agressie heeft weerstaan en verijdeld en nu stevig geworteld is in het leven, en wij begroeten deze historische ontwikkeling. We feliciteren het Koerdische volk, de volkeren van Noord- en Oost-Syrië, de hele bevolking van Syrië, vrouwen, de volkeren van het Midden-Oosten en de hele wereld met deze grote revolutie. Wij gedenken met groot respect en dankbaarheid alle martelaren van de revolutie en de democratie en wij herbevestigen onze verbondenheid en belofte aan hen. De revolutie van Rojava is het gemeenschappelijk erfgoed van de volkeren van Koerdistan en het Midden-Oosten, van vrouwen, van de onderdrukte volkeren van de wereld en van allen die strijden voor gelijkheid, vrijheid en democratie. Het is een deel van de strijd van de mensheid voor gelijkheid, vrijheid en democratie en een grote stap op deze basis.”

Abdullah Ocalan en het resultaat van een decennialange vrijheidsstrijd

“De Rojava revolutie is het resultaat van de decennialange vrijheidsstrijd van het Koerdische volk. Het decennialange werk van Rêber Apo [Abdullah Ocalan] is de belangrijkste factor voor de realisatie van deze revolutie. Hij legde de intellectuele en organisatorische basis van de revolutie met zijn werk. De Rojava-revolutie heeft zich ontwikkeld op basis van Rêber Apo’s ideeën, paradigma en persoonlijke werk.”

Internationale strijd en solidariteit

“De internationale strijd en solidariteit hebben een grote bijdrage geleverd aan de ontwikkeling en het behoud van de revolutie in Rojava. Een van de meest fundamentele aspecten van de Rojava revolutie is zeker de internationale strijd. Veel revolutionaire strijders van over de hele wereld kwamen naar Rojava met internationalistische gevoelens, en tientallen van hen stierven de martelaarsdood. Op het 11 jaar van de revolutie herdenken we de internationalistische martelaren met respect en dankbaarheid. Het is een zeer belangrijke en onmetelijke strijd met grote offers. Deze strijd en opoffering gaan vandaag door en de jeugd, de vrouwen, de volkeren, al diegenen die strijden voor vrijheid, democratie en socialisme zijn wereldwijd solidair met de revolutie van Rojava. Wij feliciteren iedereen die solidair is met en strijdt voor de revolutie van Rojava en spreken onze groeten en respect uit.”

Gedachte en organisatorische grondslagen voor een niet-statelijk socialisme

“De Rojava-revolutie is gebaseerd op de ervaringen van de mensheid met de strijd voor gelijkheid, vrijheid, rechtvaardigheid en democratie door de geschiedenis heen en op de lessen van eerdere revoluties. Rêber Apo bekeek de historische ontwikkeling van de mensheid en toonde het verschil tussen het etatistische systeem gebaseerd op uitbuiting en slavernij en een sociaal systeem gebaseerd op gelijkheid, vrijheid en democratisch leven. Dit creëerde een nieuw paradigma dat revoluties op een libertaire basis mogelijk maakte. Omdat de vorige revoluties werden uitgevoerd met behulp van staatssystemen, konden de gewenste resultaten niet worden bereikt en werden ze opgeslokt door het etatistische systeem. Rêber Apo overwon deze historische impasse door de intellectuele en organisatorische grondslagen van het niet-statelijk socialisme te ontwikkelen. Het is het begrip van niet-statelijk socialisme dat de Rojava-revolutie onderscheidt en de kwaliteit ervan bepaalt. Dit door Rêber Apo ontwikkelde paradigma betekent de wederopbouw van het leven met een democratische en sociale mentaliteit zonder toevlucht te nemen tot macht en machtsmiddelen die leiden tot uitbuiting en overheersing van mensen over elkaar. De Rojava-revolutie heeft zich ontwikkeld op basis van dit begrip en er zijn grote stappen in deze richting gezet. Dit is een zeer belangrijke ontwikkeling voor de strijd van de mensheid voor gelijkheid, vrijheid en democratie.”

Revolutie tegen door mannen gedomineerde mentaliteit

“De Rojava-revolutie wordt terecht gezien en uitgedrukt als een vrouwenrevolutie. Een van haar belangrijkste kenmerken is dat ze gebaseerd is op een opvatting over vrouwenemancipatie. De ontwikkeling van de Rojava-revolutie op basis van vrouwenvrijheid is de sterkste dimensie van de revolutie en het essentiële kenmerk dat haar onderscheidt van anderen. Het betekent ook grote kracht. Want het fundamentele element van het sociale leven is de vrouw. In dit opzicht is het een factor die moet worden begrepen als het gaat om de Rojava Revolutie dat de revolutie tegen de door mannen gedomineerde mentaliteit is en gebaseerd is op de vrijheid van vrouwen. In feite spelen vrouwen een beslissende en leidende rol in de realisatie van de revolutie in Rojava. Door dit kenmerk trekt de Rojava-revolutie de aandacht van vrouwen en al diegenen die streven naar vrijheid in het Midden-Oosten en over de hele wereld. Het wordt gezien als een hoop.”

Het beste model voor Syrië en het Midden-Oosten

“De revolutie van Rojava met zijn begrip van democratische natie en democratische autonomie is het beste model om de problemen in Syrië en het Midden-Oosten op te lossen. De problemen in het Midden-Oosten zijn geworteld in de mentaliteit en het systeem van de natiestaat. De revolutie in Rojava heeft bewezen dat deze problemen, veroorzaakt door de natiestaat, overwonnen kunnen worden zonder fragmentatie en verdeeldheid. Integendeel, met de mentaliteit van een democratische natie en het systeem van democratische autonomie wordt het begrip van het samenleven van volkeren versterkt. De natiestaten in het Midden-Oosten werden na de Eerste Wereldoorlog geproduceerd in overeenstemming met de belangen van het systeem van kapitalistische moderniteit en door de krachten van dit systeem. Op deze manier werd het Midden-Oosten gevormd in overeenstemming met de belangen van de kapitalistische moderniteit door imperialistische machten. Bevolkingen en historische geografieën werden gefragmenteerd en volkeren werden in een afhankelijke staat gebracht door ze tegen elkaar op te zetten met nationalisme, religieus fanatisme en chauvinisme.”

Koerdistan en het Verdrag van Lausanne

“Een van de volkeren die hier het meest onder geleden hebben, is ongetwijfeld het Koerdische volk. Koerdistan werd verdeeld tussen vier natiestaten en het Koerdische volk werd bedreigd met ontkenning, vernietiging en genocide. De strijd die Rêber Apo is begonnen, is in wezen gericht op het vinden van een uitweg uit deze impasse waarin de volkeren van het Midden-Oosten zichzelf en oplossingen voor de problemen vinden. Met de Rojava Revolutie werden deze ideeën en oplossingen van Rêber Apo tot leven gebracht. Deze ontwikkeling was ook de meest correcte en verstandige houding ten opzichte van het Verdrag van Lausanne, dat nu honderd jaar bestaat. In dit opzicht is het verdedigen en beschermen van de revolutie van Rojava de meest correcte houding om zich te verzetten tegen het Verdrag van Lausanne en om de Koerdische nationale eenheid te verzekeren. Op deze basis moeten alle patriottische krachten handelen met historische verantwoordelijkheid door zich te scharen rond de revolutie van Rojava en de nationale eenheid te verzekeren.”

Elfduizend doden voor overwinning op IS

“Het volk van Rojava en de krachten van de revolutie hebben de hele wereld gered van een groot gevaar door de reactionaire fascistische IS bendes te verslaan. Het fascisme van IS werd bestreden ten koste van meer dan elfduizend slachtoffers, en deze oorlog werd gewonnen. Maar hoewel deze realiteit bij iedereen bekend is, handelen de staten niet in de geest van rechtvaardigheid. Integendeel, er wordt geen standpunt genomen tegen de invasieaanvallen van de fascistische AKP/MHP regering die de IS koestert en bloedbaden en genocides heeft veroorzaakt door de IS bendes los te laten op de volkeren, vooral in Rojava. Deze agressie wordt goedgekeurd en gesteund. De besluiten en overeenkomsten tegen Rojava en de Koerden op de NAVO-bijeenkomst in Litouwen hebben het egoïstische en hypocriete beleid van de staten duidelijk gemaakt. Deze beslissingen en akkoorden betekenen dienstbaar zijn aan en partners zijn in het beleid van genocide tegen de Koerden. Een dergelijke houding ten opzichte van het Koerdische volk en Rojava, die de hele mensheid hebben beschermd tegen IS en daarvoor duizenden martelaren hebben opgeofferd, is absoluut onaanvaardbaar. Het moet worden opgegeven en het beleid van de Turkse staat en de AKP/MHP-regering om de Koerden te genocideren mag niet worden gesteund. De Turkse staat en de AKP/MHP regering hebben een anti-Koerdische mentaliteit en bouwen al hun relaties op op een anti-Koerdische basis. Geen enkele macht of organisatie kan of mag echter zijn relaties met Turkije baseren op vijandigheid tegenover de Koerden, enkel en alleen omdat de Turkse staat zo’n houding heeft. Staten, vooral NAVO-machten, moeten deze verkeerde houding corrigeren en geen beleid steunen dat vijandig staat tegenover het Koerdische volk.”

De Turkse staat verdrijft de Koerdische bevolking

“Er is niemand in de wereld die de houding van de Turkse staat en de AKP/MHP regering ten opzichte van het Koerdische volk niet kent. De Turkse staat en zijn regering hebben een anti-Koerdisch karakter. Vanwege deze mentaliteit willen ze het systeem in Noordoost-Syrië elimineren en de Rojava-revolutie liquideren. Dit is het doel van de aanvallen en maatregelen van de Turkse staat tegen Syrië en Rojava, die gericht zijn op bezetting, annexatie en genocide. De fascistische AKP/MHP regering wil de Koerden uit Rojava verdrijven door de Rojava revolutie te elimineren. De andere rechtvaardigingen die het naar voren brengt zijn onrealistisch, ze dienen alleen om te vervormen en een omgeving en legitimatie voor aanvallen te creëren. De Turkse staat verandert de demografische structuur overal waar hij grondgebied verovert, hij verdringt de Koerdische bevolking en vestigt zich met andere mensen. Dit doel van de Turkse staat en de AKP/MHP regering is welbekend, en het is een beleid dat niet alleen in Rojava wordt nagestreefd, maar in heel Koerdistan. Ons volk kent dit karakter van de Turkse staat en de AKP/MHP regering. Er is niemand in de wereld die dit feit niet kent. Er zijn echter enkele verraderlijke kringen die zichzelf Koerden noemen en zich hebben verkocht. Zij scharen zich aan de kant van de staat en AKP/MHP en bouwen betrekkingen met hen op.”

Collaborateurs om de bezetting van Koerdistan te legitimeren

“De Turkse staat en de AKP/MHP hebben deze verraders en collaborateurs de taak gegeven om de bezetting en de genocidale aanvallen te legitimeren; deze verraders, die zichzelf Koerden noemen, accepteren deze schande voor geld, rijkdom en voordelen. Verschillende vertogen en verdraaiingen worden gebruikt om te proberen deze feiten voor de mensen te verbergen. Voor de Rojava Revolutie en heel Koerdistan is dit een gevaar dat gezien en bestreden moet worden. Vooral de politici, intellectuelen en patriotten van het Koerdische volk moeten dit benadrukken, er een standpunt over innemen en de mensen opvoeden en sensibiliseren over deze kwestie. Dit is een zeer belangrijke patriottische taak.”

De aanvallen op Rojava kunnen worden afgeslagen

“De plannen van de Turkse staat en het AKP/MHP fascisme tegen de Rojava revolutie en het democratische systeem in Noord- en Oost-Syrië zijn welbekend. Tegen de geplande invasie, annexatie en genocide moeten de volkeren van Noord- en Oost-Syrië zich allereerst samen met de revolutionaire krachten verzetten. Daartoe moeten ze al hun concentratie op verzet zetten, uitgebreide voorbereidingen treffen voor oorlog en zichzelf op een niveau brengen dat elke aanval kan breken. Het patriottische volk van Koerdistan moet ook overal solidair zijn met het volk van Rojava en actief strijden. Jongeren, vrouwen, volkeren, revolutionaire, socialistische en progressieve afdelingen en vrienden over de hele wereld zouden meer solidariteit moeten tonen met Rojava. Ze moeten reageren op de relaties van de staten met de AKP/MHP regering tegen het Koerdische volk en Rojava en deze reactie omzetten in actie en ervoor zorgen dat de staten een stap terug doen. Als er een totale weerstand en strijd is op deze manier, kunnen de aanvallen op Rojava worden afgeslagen en het gevaar geëlimineerd. We roepen iedereen op om op deze basis zijn historische taken en verantwoordelijkheden op te nemen. Op de elfde verjaardag van de revolutie groeten wij allen wiens hart klopt met de revolutie van Rojava, in het bijzonder de volkeren van Rojava en heel Noord- en Oost-Syrië, en spreken wij ons respect uit.”