Mahmut Şakar: We weten niet waar Abdullah Öcalan is

De Koerdische PKK-leider Abdullah Öcalan zit al bijna 24 jaar in eenzame opsluiting op het Turkse gevangeniseiland Imrali. Er is al 21 maanden geen teken van leven van hem. Öcalan is geen willekeurig individu, maar wordt door miljoenen Koerden als hun vertegenwoordiger en denker beschouwd die wereldwijd talloze mensen in beweging brengt. Het isolement van Öcalan betekent niet alleen een onuitsprekelijke schending van de wet tegen een individu, maar ook een aanval op de strijd van het Koerdische volk voor vrijheid en de democratische en vrouwenbevrijdende ideeën en concepten van Abdullah Öcalan. Mahmut Şakar van de vereniging Democratie en Internationaal Recht (MAF-DAD), spreekt over de situatie in een interview met ANF Nieuwsagentschap.

Abdullah Öcalan zit al 21 maanden volledig geïsoleerd en er is geen teken van leven van hem. Hoe moet deze vorm van isolatiemarteling worden beoordeeld in relatie tot het Turkse recht en internationale wetgeving?

Allereerst moeten twee dingen worden benadrukt: het isolement dat u noemde, is eigenlijk een proces dat begon met de oprichting en constructie van Imrali. Het is met andere woorden geen heel nieuw fenomeen, maar het heeft wel een steeds scherper en verdiepend karakter. Daarom is het noodzakelijk om naar de kwestie te kijken vanaf de dag dat meneer Öcalan naar Imrali werd gebracht. Imrali is speciaal opgezet voor de heer Öcalan en veranderd in een isoleereiland. Met andere woorden, De s moet worden gezien tegen de achtergrond van de afgelopen 24 jaar. We worden geconfronteerd met de realiteit van extreme, diepere isolatie. De situatie dat we meneer Öcalan niet kunnen bezoeken, dat hij zijn advocaten niet kan zien, begon eigenlijk al daarvoor. Afgezien van een paar vergaderingen in 2019, zit hij nu in zijn twaalfde jaar van isolatie van zijn juridisch adviseur. Het isolement beperkt zich niet tot familie- en advocatenbezoeken. Dat zijn de cruciale punten, maar als we ook kijken naar het gebrek aan toegang tot telefoongesprekken, schriftelijke correspondentie, kranten, boeken etc. en vragen of hij onder deze voorwaarden zijn recht van verdediging kan uitoefenen, dan zien we dat het totale isolatie. In de internationale juridische literatuur wordt voor een dergelijke situatie recentelijk de term “incommunicado”, d.w.z. absolute non-communicatie, gebruikt. VN-bronnen gebruiken deze term ook voor gevallen waarin mensen gedurende lange tijd incommunicado verdwijnen. In feite hebben we te maken met een soort afsluiting van de communicatie, zoals gebeurt bij gedwongen verdwijningen. We hebben totaal geen informatie. We weten niet of hij daar is of niet. We hebben geen flauw idee hoe zijn gezondheid en leven is. Naast het gebrek aan contact worden brieven aan hem niet doorgestuurd en als ze worden beantwoord, worden de antwoorden niet bezorgd. Er is ook geen andere manier van communicatie. We hebben dus te maken met een uiterst ernstige situatie. Er is nog geen wet uitgevonden om een ​​dergelijke situatie te beschrijven.

Als we spreken over recht in de gebruikelijke zin, zijn er geen rechtsnormen in de juridische literatuur en in het internationale recht die een dergelijke benadering toestaan. In dit opzicht zijn alle internationale verdragen, met name het VN-Verdrag inzake gevangenen, te beginnen met de regels die bekend staan ​​als de Mandela-regels, in feite anti-isolatie. Er zijn honderden conventies die zeggen dat je als gedetineerde niet van alle rechten mag worden beroofd, maar juist moet kunnen profiteren van alle kansen en mogelijkheden die er buiten de gevangenis zijn.

Wat Turkije betreft, er is geen dergelijke regeling in de Turkse wet. In Turkije is er geen wettelijke regeling die een advocaat kan verbieden zijn cliënt te bezoeken. Na 15 juli [2016] werd de noodtoestand uitgeroepen. Er werden noodverordeningen uitgevaardigd. Deze werden omgezet in wetten. Er zijn bepaalde voorwaarden waaronder advocatenbezoeken gedeeltelijk en individueel kunnen worden voorkomen. Ook op Imrali wordt niet aan deze voorwaarden voldaan. Kortom, internationaal recht en nationaal recht kunnen niet legitimeren wat er gebeurt. De situatie kan niet worden verklaard door de wet.

Het laatste wat ik in juridische termen wil zeggen, is dat de situatie van Imrali willekeurig is. Al 24 jaar lang heeft de regering niet de behoefte gevoeld om iets wat op Imrali gebeurt wettelijk vast te leggen, of zelfs maar de behoefte gevoeld om enige juridische rechtvaardiging te presenteren. Ze handelt zonder enige aarzeling. Dit is een van de dingen die Imrali speciaal maakt. Wat was bijvoorbeeld de grondgedachte om alle bezoeken aan advocaten en familie te verbieden gedurende vijf jaar van 2011 tot juli 2016? Het ging allemaal om het weer, voorwendsels die het gezond verstand tartten. Met andere woorden, we kregen deze bodemloze rechtvaardiging voorgeschoteld zonder ons druk te maken over de absurditeit van vijf jaar lang beweren dat de weersomstandigheden een bezoek onmogelijk maakten of dat het schip buiten dienst was.

Dus wanneer hebben ze een rechtvaardiging gepresenteerd? Inderdaad, na 15 juli, na de opheffing van de noodtoestand en de uitbreiding van de Imrali-regelgeving tot heel Turkije, voelden ze zich genoodzaakt om niet alleen voor Imrali maar voor alle gevangenissen in Turkije een verklaring af te geven. Daarom werden de decreten uitgevaardigd en omgezet in wetten. In dit opzicht is er geen speciale wet nodig voor Imrali. Imrali heeft geen wettelijke legitimiteit nodig, heeft geen wettelijke regeling nodig, zo zit het systeem in elkaar. Wat er van 1999 tot heden is gebeurd, is te wijten aan het feit dat, gezien de politieke en huidige situatie, een zeer willekeurig gevangenisregime werd gecreëerd op Imrali.

Zoals ik al eerder zei, werd er na de staatsgreep van 15 juli 2016 een wet uitgevaardigd om de praktijk van Imrali in alle gevangenissen in Turkije in te voeren. Disciplinaire straffen begonnen bezoeken van familieleden en advocaten te verhinderen. Wat dat betreft is Imrali eigenlijk een wetteloze ruimte, een ruimte waar de wet geen invloed heeft. Dit is ook de reden waarom we de gevangenis in het verleden hebben vergeleken met Guantanamo. Guantanamo valt binnen de Amerikaanse invloedssfeer, maar buiten de Amerikaanse wet. Dezelfde weg wordt gevolgd op Imrali. Met andere woorden, Imrali valt binnen de invloedssfeer van Turkije, maar tegelijkertijd buiten de huidige wet in Turkije. Na 15 juli probeerde Turkije – zoals ik al zei – een verklaring te geven voor deze procedure, maar niet voor de Koerden, niet voor de heer Öcalan, niet voor Imrali, maar omdat de regering dit systeem in heel Turkije wilde invoeren. De poging tot legitimiteit heeft geen zin, noch in termen van internationaal noch nationaal recht.

Wat is de positie van instellingen als de Orde van Advocaten en de Gevangenisinspectie in Turkije en internationale organisaties als de Anti-Folteringcommissie CPT, het Comité van Ministers van de Raad van Europa en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM)?

Hierbij kunnen we twee onderscheidingen maken. Allereerst met betrekking tot de instellingen in Turkije: het isolement van de heer Öcalan en zijn medegevangenen op Imrali belemmert niet alleen het recht op verdediging, het raakt elk gebied van het leven. Tientallen basisrechten zoals het recht op toegang tot medische zorg, het recht om te communiceren, het recht om familie te bezoeken, etc. worden geschonden op Imrali. Een daarvan is het recht op verdediging. Veel instellingen in Turkije, met name Ordes van Advocaten, zijn verantwoordelijk voor het controleren van het recht op verdediging en het elimineren van schendingen van dit recht. Daarom worden ze ook wel advocatenorganisaties genoemd. Met uitzondering van enkele organisaties hebben de instellingen in Turkije echter een oogje dichtgeknepen voor wat er op Imrali gebeurt. Ze beschouwen wat daar gebeurt als een gebied van staatsverantwoordelijkheid. Ze zwijgen omdat ze deze kwestie niet in de context van een schending van grondrechten of in relatie tot hun eigen werk zien. Ze zien het als een uitzonderingsgeval en handelen binnen het kader van een afspraak. In de logica van wat Barış Ünlü het “Turkse Verdrag” noemt, vermijden ze elke verstoring van het systeem en stellen ze de belangen van het systeem voorop. Met dit perspectief kunnen ze deze evenementen accepteren als een uitzonderlijk gebied. Er is dus geen fundamentele tegenstrijdigheid. Alle aanvragen van de advocaten van de heer Öcalan, die ook lid zijn van de orde van advocaten, voor een garantie van het recht op verdediging en bezoeken, gingen ook naar de Ordes van advocaten. Tot op heden hebben deze moties echter geen serieuze steun gekregen van de Ordes van Advocaten. Dus de balies maken deel uit van deze overtreding, of ze het nu leuk vinden of niet.

Sommige maatschappelijke organisaties hebben hun rol niet vanuit een andere invalshoek gespeeld. Ze zagen het als een gebied van staatsmacht, een uitzonderingsgebied. Ze zwegen over deze kwestie, ook vanwege de ideologische bagage die ze met zich meedragen met betrekking tot de Koerdische kwestie. In zekere zin betekent dit niets anders dan akkoord gaan met het isolatiesysteem op Imrali. Toen de noodtoestand waar ik het net over had werkelijkheid werd en de norm werd in heel Turkije, begonnen de klachten, maar het kon niet in verband worden gebracht met Imrali. Het model dat momenteel in gevangenissen wordt gebruikt, heeft zich over heel Turkije verspreid. Het stilzwijgen over het Imrali-systeem omdat het als uitzondering werd afgedaan, betekende dat niet kon worden voorkomen dat het zich over het land verspreidde.

Wat de internationale instellingen betreft, liggen de zaken een beetje anders. Vanaf het begin is Imrali gebouwd op basis van consensus tussen internationale organisaties. De heer Öcalan werd door een complot naar Imrali gebracht. Het feit dat hij daarheen is gebracht, is op zich al zeer problematisch. Het was geen detentie, het was geen arrestatie, het was een ontvoering. Hij werd ontvoerd en ontvoerd met de steun van de internationale hegemonische machten. Het feit dat hij naar Imrali is gebracht, is op zich al een groot onrecht. Imrali als een juridisch vacuüm werd eigenlijk gecreëerd in de loop van de ontvoering van de heer Öcalan. We noemen dit proces dan ook een internationale samenzwering. Imrali is onderdeel, resultaat en voortzetting van de internationale samenzwering. Als we het in deze bredere context bekijken, is het inderdaad mogelijk om de rol van de internationale instellingen te begrijpen. Destijds keurden degenen die het internationale complot steunden en de ontvoering van de heer Öcalan steunden en eraan bijdroegen, ondanks de schending van het Europese en internationale recht, de facto de constructie van Imrali en het Imrali-model goed. De heer Öcalan heeft dit keer op keer benadrukt. Tijdens de eerste vergaderingen die ik met hem bijwoonde, meldde hij: “Net toen ik aankwam, kwam een ​​delegatie van de Raad van Europa deze plaats inspecteren en gaf haar goedkeuring.” Daarom moet dit systeem ook worden gezien als het product van een internationale consensus. Zowel de internationale samenzwering zelf als het Imrali-systeem kunnen niet alleen door Turkije zijn bedacht en geïmplementeerd.

Het complot en de  installatie van het Imrali-systeem vond plaats als onderdeel van een wereldwijd initiatief met internationale steun. Om deze reden is er geen diepgaande kritiek op internationaal niveau. Met andere woorden, er is geen bezwaar tegen het Imrali-folteringssysteem dat al 24 jaar bestaat, aangezien het werd gebouwd als een prototype, een micromodel van hoe om te gaan met de Koerdische kwestie. Europa en het mondiale systeem volgen de volgende benadering: de weg naar het EHRM ligt open en we zijn doorverwezen naar het Comité ter Voorkoming van Foltering (CPT) van de Raad van Europa. Dit is de enige instelling die zich met deze kwestie bezighoudt. Met andere woorden, ons is verteld dat als er een probleem is, we al een organisatie hebben die ervoor zorgt. Op deze manier moet het onderwerp uit de politieke context worden gehaald. Het werd behandeld alsof het een volkomen normaal, alledaags, eigenaardig onrecht was en niet een systeem dat gebaseerd was op een internationale samenzwering en een politieke motivatie nastreefde, waaronder ook de internationale benadering van de Koerdische kwestie. Er werd beweerd dat de inbreuken slechts technische zaken waren. Zo heeft Europa ervoor gezorgd dat dit systeem al 24 jaar bestaat, door de taak van tijd tot tijd te delegeren aan het Anti-Follow-Up Comité en door van de CPT ons enige contactpunt te maken. De wereldmachten en de instellingen die ze hebben gecreëerd, hebben geen systematische, gekwalificeerde en diepgaande kritiek op Imrali. Het CPT omschrijft de situatie als isolement, maar is van mening dat dit met kleine veranderingen kan worden overwonnen. Maar zelfs dat is niet te zien.

Een van de belangrijkste punten van het CPT betreft het contact met familieleden en advocaten. Maar meneer Öcalan heeft al twaalf jaar geen advocaat kunnen zien en heeft al bijna twee jaar geen familielid gesproken. We horen niet eens meer van hem. Als de CPT of internationale toezichtsstructuren zijn familie, zijn advocaten en het publiek niet kunnen vertellen of de heer Öcalan nog leeft of niet, moeten we debatteren of de CPT enige waarde of betekenis heeft. Als ze dat niet eens kunnen, kunnen we natuurlijk niet zeggen dat we een gesprekspartner voor ons hebben.

De grootste handicap van de internationale mogendheden en Europa is dat zij deze kwestie behandelen als een technisch, secundair fenomeen, ongeacht de politieke achtergrond. Naar mijn mening is het grootste probleem de depolitisering van de kwestie. De politiek wordt eruit gehaald en er wordt gedaan alsof de ontvoering van de heer Öcalan niet politiek was, alsof het geen onderdeel was van internationale overeenkomsten met Turkije, alsof de constructie van Imrali geen onderdeel was van een politiek akkoord, en alsof dit rechtvaardig is een eenmalige overtreding van de wet. Maar er kon niets effectiefs worden gedaan, zelfs niet met betrekking tot mensenrechten in de context van een vermeende geïsoleerde schending van rechten.

De tweede dimensie van het probleem is dat we te maken hebben met een wereld die ons niet eens kan vertellen of de heer Öcalan op Imrali zit of niet. Er is geen standpunt van welke instelling dan ook dat we serieus kunnen nemen en kunnen zeggen dat ze er echt om geven, ook al verwijst het alleen naar mensenrechten en niet naar politiek. Ik denk dat de instellingen niet effectief zijn, maar de reden voor deze ineffectiviteit is dat ze dingen proberen te depolitiseren. Onze feitelijke gesprekspartners bevinden zich dus in de politieke structuren. Turkije is lid van de Raad van Europa en de Raad van Europa als geheel zou een standpunt moeten innemen over deze kwestie. Het gaat niet alleen om de CPT, die er een ineffectief, klein, bureaucratisch onderdeel van is. Zoals ik al zei, door de CPT op de eerste plaats te zetten en er onze belangrijkste gesprekspartner van te maken, proberen we de politieke wortels en oorzaken buiten de deur te houden. Dit is een zeer sluwe aanpak en het is binnen dit kader dat de houding van de internationale instellingen moet worden geclassificeerd.

Er was nieuws over de zaak bij het EHRM tegen de Griekse regering. Kunt u ons iets vertellen over de ontwikkelingen met betrekking tot de Abdullah Öcalan-processen in Europa?

De procedure in Athene is eigenlijk gebaseerd op een verzoekschrift uit 2019. Het EHRM heeft het zojuist op de agenda gezet. Toen het onderwerp op de agenda kwam, werd dit ook naar het publiek gecommuniceerd. De 24 jaar die de heer Öcalan aan Imrali heeft besteed, moeten ook worden geteld als 24 jaar strijd voor nationaal en internationaal recht. Het is een complex fenomeen met vele facetten. Al 24 jaar is er een praktijk van verzet, een oprechte houding van de heer Öcalan in deze situatie. Daarnaast is er de sociale strijd buiten en is er een juridische strijd die gevoerd wordt door advocaten. Met andere woorden, als we naar het Imrali-proces als geheel kijken, kunnen we het niet alleen bekijken in termen van het model dat is opgesteld door de andere kant, de wereldmachten en Turkije. Gezegd moet worden dat hier weerstand tegen is. Onderdeel van het verzet is de juridische strijd. Vanaf de eerste dag was er een juridische strijd. Op 15 februari 1999 werd de heer Öcalan naar Imrali gebracht en op 16 februari werd bij het EHRM een verzoek ingediend om zijn veiligheid en recht op leven te waarborgen. Sindsdien zijn er verzoeken ingediend bij tal van instellingen, met name het EHRM en meer recentelijk de juridische organen van de Verenigde Naties. Er is getracht de mogelijkheden van het internationaal recht zoveel mogelijk uit te putten. Sindsdien worden regelmatig rapportages aan het CPT gestuurd, bijvoorbeeld maand- en kwartaalrapportages. Er werden regelmatig bijeenkomsten gehouden. De belangrijkste gerechtelijke gesprekspartner is het EHRM. Het is het cruciale juridische mechanisme, waar ook Turkije deel van uitmaakt. Daarom stuurden de advocaten van de heer Öcalan vanaf het begin tientallen materiële samenvattingen naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Sommigen van hen zijn al bekend bij het publiek. In 2003 en 2005 oordeelde het EHRM dat Öcalan geen eerlijk proces kreeg. In 2014 werd besloten dat een verzwaarde levenslange gevangenisstraf marteling was. Er zijn enkele positieve internationaalrechtelijke beslissingen genomen. In hoeverre deze zijn uitgevoerd is een andere discussie, maar er zijn punten die voor het EHRM zijn gebracht en er zijn ook punten die zijn gewonnen. Afgezien daarvan heeft de lopende hoofdzaak enige publieke steun gekregen. In 2011 werd bij het EHRM een verzoek ingediend om de situatie waarin de heer Öcalan en zijn medegevangenen leven als isolement te omschrijven. Eigenlijk had hier al een uitspraak over moeten zijn. Dat is nog steeds niet gebeurd, ook al is de wettelijke termijn verstreken. Momenteel wordt verwacht dat deze procedure zal worden afgerond. Het is de belangrijkste zaak die momenteel bij het EHRM aanhangig is. Het werd geopend in 2011, het is nu bijna 2023. Het EHRM heeft het twaalf jaar lang niet kunnen voltooien. Dat een zo belangrijke zaak als de schending van het recht op leven en het verbod op foltering niet binnen twaalf jaar kon worden afgesloten, is een van onze punten van kritiek op de aanpak van het EHRM.  Het EHRM had eerder isolatie gevonden vóór 2009, maar heeft nog geen beslissing genomen over de procedure vanaf 2009 tot op heden, d.w.z. vanaf het moment dat de andere gedetineerden naar Imrali werden overgebracht. We hebben het afgelopen jaar op dit vonnis gewacht. Ook dit jaar is het niet verschenen. Wij zijn van mening dat hierover spoedig een besluit moet worden genomen.

Daarnaast is er nog een belangrijke procedure. Zoals u zojuist al zei, gaat het hier om een ​​procedure tegen Griekenland. In wezen gaat het om de rol van Griekenland in de internationale samenzwering. Eerder werd in Griekenland een langdurige binnenlandse juridische strijd gevoerd. Dit is in het verleden gedeeltelijk in de pers gemeld, maar omdat de juridische wegen in Griekenland zonder resultaat waren uitgeput, kwam de zaak in 2019 voor het EHRM. In deze procedure heeft het EHRM onlangs de partijen, de advocaten en de Griekse regering schriftelijk geïnformeerd dat het de zaak in behandeling heeft genomen en een procedure is gestart. Dit werd ook in de pers gemeld. Er zijn eisen van beide kanten. Het proces is gestart. Als we er echter rekening mee houden dat procedures bij het EHRM wat langer duren en dat zelfs de snelste zaken niet binnen vijf tot zes jaar zijn afgerond, wordt duidelijk dat we mogelijk langer moeten wachten op de uitspraak.

Er werd opgeroepen om te mobiliseren tegen isolement. Hoe zie jij het?

Het 24-jarige isolement heeft een punt bereikt waarop niets meer wordt uitgelekt. Ik heb zojuist geprobeerd de mensenrechtendimensie van deze kwestie te presenteren, maar er zit ook een maatschappelijke dimensie in die essentieel is om het Imrali-systeem te begrijpen. De heer Öcalan heeft een representatieve rol. Hij werd in 2013 door het Koerdische volk benoemd tot hoofdonderhandelaar en was eerder erkend als vertegenwoordiger. Gezien het feit dat in het verleden meer dan tien miljoen mensen petities hebben ondertekend waarin de heer Öcalan wordt omschreven als een vertegenwoordiger van iemands politieke wil en zijn vrijheid eist, moet men inzien dat de vertegenwoordigende rol van de heer Öcalan in deze kwestie cruciaal is. De betrokkenheid van Turkije, de VS, het VK, Israël en alle Europese mogendheden bij het complot, evenals de bouw van een speciale gevangenis op een eiland, houden verband met de rol van de heer Öcalan als politiek vertegenwoordiger. Zijn situatie is nauw verbonden met de Koerdische kwestie. Hij is de oprichter en het meesterbrein van de Koerdische politieke beweging in de moderne zin en de vertegenwoordiger van 50 jaar politieke geschiedenis van Koerdistan. Hij is degene die het verzet naar het heden heeft gebracht. Vanuit dit oogpunt is deze kwestie, ook al heeft ze juridische en mensenrechtenaspecten, in wezen een politieke kwestie. Het isolement op Imrali en de sfeer waarin de heer Öcalan zich bevindt, treft niet alleen hem, zijn familie en zijn advocaten, maar alle gesprekspartners in verband met de Koerdische kwestie.

Het is een kwestie die het hele Koerdische volk aangaat. Dit is ook de insteek van de staat. De staat begrijpt dit het beste. Het feit dat hij de heer Öcalan daar vasthoudt, dat hij hem buiten de geldende wetgeving om in Turkije gevangen houdt en dat hij de situatie op Imrali aanpast aan de politieke situatie en de huidige ontwikkelingen, wijst duidelijk in die richting. Dat hebben we ook kunnen constateren tijdens onze bezoeken aan Imrali. De aanpak daar zag je meteen terug naar buiten. Met andere woorden: meneer Öcalan zit in de gevangenis, maar hij is aanwezig in de hele Koerdische politiek. Elke verandering in zijn detentiesituatie wordt dus ook naar buiten weerspiegeld. Deze parallelliteit heeft altijd bestaan. De staat doet dit toch. Als er buiten oorlog is, of als het isolement op Imrali wordt aangescherpt, deelt hij geen rozen of anjers uit aan de Koerden buiten – hij deelt kogels uit aan hen. Als er binnen gesprekken plaatsvinden met de heer Öcalan, als het onderhandelingsproces begint, verandert ook het leven van de Koerden buiten. Er ontstaat een meer gematigd en leefbaar leven in de Koerdische regio’s en in Turkije in het algemeen. Als we het over de Koerden hebben, moeten we deze parallel zien: de politieke sfeer hier, het dagelijkse beleid van de staatsleiding jegens de heer Öcalan, beïnvloedt de hele Koerdische samenleving daarbuiten. Het treft niet alleen Noord-Koerdistan, maar ook Rojava, Bashur en alle andere delen van Koerdistan waar Turkije invloed heeft en wil hebben. Dit is een realiteit. De Turkse staat ziet deze realiteit het beste. Hij is altijd bezig zijn beleid daarop af te stemmen.

Het proces dat we de afgelopen vijf jaar hebben meegemaakt, genaamd het ‘plan van onderwerping’, begon met het mislukken van het onderhandelingsproces en het begin van een groter isolement. Met andere woorden, tijdens het onderhandelingsproces zijn er misschien wel voorbereidingen geweest, maar die konden tijdens het proces niet in de praktijk worden gebracht. De Turkse staat voert dan ook van binnen en buiten een uniform beleid. Dit beleid begint op Imrali en wordt naar buiten weerspiegeld. Dit geldt ook voor de mensen in Turkije.

We moeten de kwestie dus bekijken zoals de staat dat doet. Natuurlijk is de heer Öcalan een zeer belangrijke persoonlijkheid voor de Koerden. Je moet je verdedigen tegen het feit dat hij geïsoleerd is, maar eigenlijk zouden alle mensen in Koerdistan voor hun eigen vrijheid en voor hun eigen leven moeten opkomen tegen isolatie. We verwerpen isolatie, niet alleen omdat we het onrecht tegen de heer Öcalan verwerpen, maar ook om de fundamentele rechten en vrijheden van het Koerdische volk te waarborgen. Eigenlijk zouden de mensen in Turkije dat ook moeten zien, maar daar zijn we helaas nog ver van verwijderd. Als het om de heer Öcalan gaat, is er een benadering die gebaseerd is op racistische generalisaties.

Als we echter naar de afgelopen vijf jaar kijken, dan zien we dat dit proces, dat begon met isolatie en zich voortzette in een oorlog tegen de Koerden, in militarisme en bezetting, een eenmansdictatuur in Turkije heeft gecreëerd. Deze ontwikkelingen kwamen bij ons terug als een oorlog, als een slachting van onze jeugd in de kelders van Cizîr en ze worden ook weerspiegeld in de realiteit van Turkije als een eenmansdictatuur. Het fenomeen isolement is een fenomeen dat bepalend is voor het proces dat we doormaken in Koerdistan en Turkije, dat cruciaal is voor de gang van zaken en dus ook voor de toekomst. Naar mijn mening vormen verzet tegen oorlog, expansionisme, bezetting en isolatie, waarvan het einde tot de basiseisen van samenlevingen behoort, inderdaad de basisagenda van het Koerdische volk. Daarom zal de houding die we er tegenover aannemen van cruciaal belang zijn voor het leven van ons allemaal. De Koerdische samenleving, het Koerdische volk, accepteerde het complot vanaf de eerste dag niet. We herinneren ons allemaal hoe het Koerdische volk naar Rome stroomde toen de heer Öcalan naar Europa kwam. Een ongelooflijk groot aantal mensen kwam op voor de heer Öcalan. Er was ook enorme weerstand tegen het complot. Met andere woorden, van toen tot nu heeft het Koerdische volk laten zien dat ze het complot op geen enkele manier accepteren. Het feit dat protesten tegen het complot altijd plaatsvinden op 9 oktober en 15 februari toont de houding van het Koerdische volk. Het maakt deel uit van de grondhouding van het Koerdische volk om de onrechtvaardigheid van dit door de wereldmachten en Turkije opgebouwde systeem niet te accepteren.

Maar het vereist ook een meer stabiele, systematische en georganiseerde houding om dit isolement te doorbreken. Natuurlijk zit de agenda van het Koerdische volk vol. Aan de ene kant worden chemische wapens gebruikt die volgens internationaal recht verboden zijn tegen de Koerdische guerrillastrijders, aan de andere kant wordt Rojava acuut bedreigd en zijn de Democratische Volkspartij (HDP) en alle politieke gevangenen in gevaar. Maar isolatie is de kern van alles. Daarom zal de mate waarin we het isolement terugdraaien het Koerdische volk meer ademruimte geven en de oorlog enigszins terugdraaien. Daarom moet er een zeer volhardende, systematische sociale strijd gevoerd worden. Er is tegenspraak en weerstand. Ook wat dat betreft is er een traditie ontstaan. Het feit dat we geen enkel bericht van de heer Öcalan hebben ontvangen, bewijst dat we nog niet het tempo en de kracht hebben bereikt die nodig zijn voor dit werk. We zijn in de 22e maand dat we geen berichten van de heer Öcalan hebben ontvangen. Daarom moeten we een zeer sterke verenigde en voortdurende strijd voeren tegen de samenzwering, het isolement, de oorlog, het expansionisme en de bezetting. Ja, we moeten een zeer sterke gemeenschappelijke en voortdurende strijd voeren tegen de vele verschillende gezichten van dezelfde agenda.