Öcalan, een gevangene die mythisch begint te worden – door Antonio Negri

De Italiaanse filosoof en politiek theoreticus Antonio (Toni) Negri is op 90-jarige leeftijd in Parijs overleden.

Antonio Negri, een vriend van het Koerdische volk en een fervent lezer van de boeken van Abdullah Öcalan, omschreef de Koerdische leider als een “Antonio Gramsci voor zijn eigen land. Een voorbeeld voor iedereen.”

Als eerbetoon aan Negri publiceren we de tekst die hij schreef na het lezen van “Civilization: The Age of Masked Gods and Disguised Kings” (“Beschaving: Het tijdperk van gemaskerde goden en vermomde koningen”).

In het bericht dat hij schreef toen hij de tekst verstuurde, schreef Negri: “Ik zou heel graag rechtstreeks aan Öcalan mijn respect voor hem willen uitspreken en de eer om zijn geschriften te introduceren.”

Het is buitengewoon om dit boek van Öcalan te lezen, een man die in de gevangenis zit maar nog steeds in staat is om een gedachte te ontwikkelen die alle afsluiting vernietigt, een politiek leider die – onder onmogelijke omstandigheden – een ethische en burgerlijke leer voor zijn volk blijft produceren en vernieuwen. Een Antonio Gramsci voor zijn eigen land. Een voorbeeld voor iedereen.

In dit boek bespreekt Öcalan de oorsprong van de beschaving en het dualisme (klasse en beschaving) dat ons burgerlijk leven sinds het begin van de geschiedenis heeft gekenmerkt: aan de ene kant de staat en aan de andere kant de gemeenschap. Wat hij blootlegt in antropologische en etnologische termen, van de geschiedenis van de Indo-Arische talen en de sociale structuren van de Vruchtbare Halve Maan en vervolgens van de ontwikkeling van de beschaafde samenleving is werkelijk een grote metafoor, een paradigma dat vooruitloopt op de figuren van de kapitalistische samenleving.

In deze pagina’s – vertelt hij ons – “onderzocht ik eerst hoe de grond werd voorbereid voor de opkomst van de “kapitalistische moderniteit” en liet ik zien hoe vals de claim van het kapitalisme is om zichzelf te presenteren als een definitief eindsysteem” – anders gezegd, hoe vals de claim is dat het kapitalisme het “einde van de geschiedenis” vertegenwoordigt. Dit imperiale sprookje, dat na het einde van de Koude Oorlog de ronde deed, vertegenwoordigde de kapitalistische hoop op een stabiele en permanente status quo, waarin de hegemonie van de kapitalistische elites definitief was en hun accumulatie van rijkdom eindelijk gegarandeerd. Öcalan drijft de spot met deze hoop en laat zien hoe deze niet alleen op zichzelf vals is, maar ook schadelijk voor elk regime van de waarheid, voor elke eerlijke mogelijkheid om de waarheid te vertellen. Die bestaat erin deel uit te maken van de transformatie van de geschiedenis en de strijd die haar bepaalt: alleen zo kan de waarheid in haar relativiteit worden begrepen en in haar absoluutheid worden bevestigd. Maar dat is niet genoeg. Hier bestudeert hij ook – de hoofdthese van dit deel – “de strijd (die kan worden teruggevoerd tot ten minste vijfduizend jaar geleden) tussen beschaving-staat en democratische beschaving, de laatste bestaande uit pre-staat landbouw- en dorpsgemeenschappen. Alle ideologische, militaire, politieke en economische relaties, alle conflicten en strijd vinden plaats onder deze twee hoofdsystemen van beschaving”. Welnu, “het systeem van de statistische samenleving, gebouwd op basis van de verstrengelde vorming van klassen, steden en staten, heeft zich vermenigvuldigd tot de financiële fase, de laatste fase van het kapitalisme, dat voornamelijk gebaseerd is op de uitbuiting en onderdrukking van boerengemeenschappen en dorpen en, later, van stedelijke arbeiders. Het voortbestaan van de statistische beschaving gedurende vijfduizend jaar in weerwil van de democratische beschaving is in essentie mogelijk dankzij haar ideologische hegemonie. Systemen die gebaseerd zijn op dwang en tirannie kunnen alleen slagen als ze ideologische hegemonie hebben. Daarom vindt het belangrijkste conflict niet alleen plaats op het niveau van klassenverdeling, maar ook op het niveau van beschaving”.

Het is uit deze veronderstellingen dat de programmatische reconversie voortkomt die Öcalan de Koerdische nationale bevrijdingsbeweging sinds de jaren ’90 heeft opgedrongen, door het om te vormen tot een project van “democratische autonomie”. Öcalan stelt dat de drie kwaden van de hedendaagse beschaving natiestaten, kapitalisme en patriarchaat zijn, die samen wat hij noemt de “kapitalistische moderniteit” vormen. Het doel van “democratische autonomie” is daarentegen om een politieke en morele samenleving te herscheppen die vernietigd is door de kapitalistische moderniteit. Wat er gebeurd is in Rojava, in Koerdisch Syrië, geeft ons een idee van wat gedekoloniseerde democratische autonomie kan zijn en een maat voor de kracht van dat idee.

Laten we deze premisse eens goed observeren: het is een theoretische oorlogsverklaring tegen – het is nog steeds Öcalan die spreekt – “het primitieve nationalisme dat streeft naar een natiestaat”. Laten we eens kijken naar de revolutionaire kracht van deze bevestiging, zowel in de wereld van ideeën als in de sfeer van de politiek. Laten we er eens naar kijken in een tijdperk waarin links en rechts de neiging hebben om te worden verward in soevereine, nationalistische en reactionaire ideologieën. Maar Öcalan benadrukt: zijn afwijzing van nationalistische soevereiniteit is ook specifiek gericht tegen elke traditionele linkse beweging die deze concepten aanhangt en dus “de domme ideologieën waarop het westerse kapitalistische systeem is gebaseerd”. Öcalan’s positie herinnert ons aan de strijd die de autonome bewegingen in de tweede helft van de vorige eeuw voerden tegen die “derde wereld” standpunten die (vooral in de antikoloniale bewegingen) in naam van de nationale eenheid alle connotaties van klasse vergaten en zich zo uitleverden om geneutraliseerd en gemanipuleerd te worden door het kapitalistische bevel! Deze theoretische oorlog ontwikkelt zich daarom met grote consistentie en identificeert in het Koerdische volk – deze “natie die geen natie is” – een waar voorbeeld van een motor van strijd tegen de “kapitalistische moderniteit”, dat wil zeggen tegen het kapitaal en elke soevereine opvatting van de natie. “De grote meerderheid (van dit volk), die streeft naar een leven in vrijheid, zal zijn eigen voorhoede vinden om dit verlangen te realiseren. Deze meerderheid heeft zowel de kracht om de middeleeuwse manier van leven achter zich te laten als de kracht om te vluchten voor het ideaal van de natiestaat, aangeboden door het systeem en beschouwd als een macht door de kapitalistische moderniteit – een systeem dat geen enkel ander volk de mogelijkheid heeft geboden om in vrijheid te leven. Gezien de historische, geografische en erfelijke eigenheden van Koerdistan en de Koerden, is democratisch confederalisme de meest geschikte politieke vorm. Deze bestuursvorm biedt ook de beste kans om de idealen van gelijkheid en vrijheid te bereiken. Het is op dit model van gemeenschap, in de politieke vorm van de “democratische confederatie”, dat Koerdistan en het Midden-Oosten heropgebouwd kunnen worden.

Het is niet genoeg om de formidabele “laatste wanhopige poging” te bewonderen van de perceptie van een Geist van de performatieve geschiedenis van een gemeenschap, van een democratische confederatie, die deze man, onbetwist leider van een gemeenschap van vrije mensen, verspreid over de hele wereld, in staat is geweest om een strijd voor nationale bevrijding in te prenten en deze te transformeren in een geheel nieuwe en krachtige figuur van proletarisch internationalisme. Andere leiders van nationale bevrijdingsprocessen en dekolonisatieprojecten, zoals Aimé Césaire en Leopold Senghor, hadden geweigerd de doxa te accepteren dat zelfbeschikking een soevereine staat vereist. Maar deze auteurs en leiders hebben hun belofte niet gehouden. De kracht van Öcalan en zijn volk in de richting van de “democratische confederatie” is tot nu toe succesvol geweest.

Öcalan verdedigt het recht op utopie en getuigt dat elke revolutionair dat alleen kan. Laten we ons echter niet laten ontroeren door deze verlichte optie. Öcalan’s utopie – zoals we al snel ontdekten – is uiterst concreet: het is belichaamd in de strijd en de orde van de zones die bevrijd zijn door de Koerdische communistische milities! Een echte utopie, dat is wat Öcalan voorstaat, een kostbaar juweel dat zich krachtig verzet tegen de wedergeboorte, vandaag de dag zo gebruikelijk, van het nationaal-fascisme. De utopie van de democratische confederatie van volkeren belichaamt een echt proces dat elke strijd zal winnen.

Öcalan is een gevangene die mythisch begint te worden, zoals Mandela dat was in de twintigste eeuw, zo is het zijn geval in de eenentwintigste. Hij verwoordt een reeks concepten die in de 21e eeuw steeds meer de bouwstenen worden voor de politieke constructie van een nieuwe wereld.

Auteur: Antonio Negri