Öcalan’s advocaten bereiden zich voor op antwoord Turkije aan VN

  • Turkije

In 2022 verzochten advocaten van het Asrın Advocatenkantoor dat de kwestie van het geweigerde bezoek van familie en advocaat aan de Koerdische PKK-leider Abdullah Öcalan, Ömer Hayri Konar, Hamili Yıldırım en Veysi Aktaş, die in İmralı worden vastgehouden, zou worden onderzocht door het VN-subcomité ter voorkoming van foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing.

Het VN-comité aanvaardde het verzoek om maatregelen als een prioriteit en eiste in september 2022 van de Turkse regering dat er een einde zou komen aan de incommunicado-detentie en dat de verzoekers onmiddellijk en onbeperkt toegang zouden krijgen tot een advocaat van hun keuze. Omdat zij geen gehoor gaf aan dit besluit, werd de regering in januari 2023 herinnerd aan het dringende verzoek.

Turkije voldeed hier niet aan en gebruikte argumenten die deze bevelen negeerden.

De advocaten van Abdullah Öcalan bereiden nu een reactie voor op het antwoord van Turkije. In een gesprek met ANF Nieuwsagentschap verklaarde advocaat Ibrahim Bilmez van het Asrın Advocatenkantoor  dat ze dit antwoord binnenkort zullen sturen en dat de VN later een beslissing ten gronde zal nemen.

Toepassing op alle instellingen

Advocaat Bilmez legde uit waarom ze deze beslissing aan de internationale raden hebben voorgelegd: “We worden geconfronteerd met een ongekende onrechtmatigheid. We doen ons best om dit isolement te doorbreken. We richten ons tot alle instellingen. Zowel nationaal als internationaal. We hebben al tweeënhalf jaar niets gehoord van onze vier cliënten in Imrali, een gevangenis die verbonden is aan het Ministerie van Justitie. Dit is geen situatie die we in andere landen zien, ook niet in landen die als ‘derdewereldlanden’ worden omschreven.”

De advocaat voegde eraan toe: “Tweeënhalf jaar lang kregen we geen nieuws en mochten we hen niet opzoeken. Telefoontjes en brieven waren niet toegestaan.

We hebben deze kwestie voortdurend voorgelegd aan de organen van de Raad van Europa. We doen dit al sinds ’99. Veel van onze aanvragen liggen nog steeds bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en het Comité van Ministers. Maar helaas kregen we niet het gewenste resultaat. Daarom besloten we in 2022 een aanvraag in te dienen bij de Verenigde Naties. De VN heeft ook een orgaan dat het Mensenrechtencomité heet, een soort internationale rechtbank. Maar de autoriteit hiervoor is de hele wereld. Met andere woorden, het omvat niet alleen de lidstaten van de Raad van Europa. Het omvat alle landen die lid zijn van de VN in de wereld. Hij heeft gezag over hen. Hij behandelt mensenrechtenschendingen en neemt beslissingen. We besloten deze kwestie van isolatie voor te leggen aan de Verenigde Naties omdat we dachten dat het tegen de mensenrechten was.”

Turkije voldeed niet aan de eisen van de VN

Advocaat Bilmez zei dat alle binnenlandse rechtsmiddelen waren uitgeput toen ze besloten zich tot de VN te wenden, en voegde eraan toe dat Turkije zich niet heeft gehouden aan de vele besluiten die in het proces zijn genomen. “De Verenigde Naties hebben twee overeenkomsten. Daarom hebben we een aanvraag ingediend over de kwestie van isolatie. Eerst hebben we een aanvraag ingediend bij de gevangenis. Daarna dienden we een aanvraag in bij de openbare aanklager en vervolgens bij de uitvoeringsrechtbank. Toen we een afwijzing kregen, dienden we een aanvraag in bij het Hooggerechtshof. Toen we daar een afwijzing kregen, hebben we op 24 december 2021 een aanvraag ingediend bij het Constitutionele Hof. We hebben een verzoek ingediend voor een actieverzoek. Het Constitutionele Hof heeft ons verzoek om een verbod op 12 januari 2022 afgewezen.”

Advocaat Bilmez zei dat “daarmee het binnenlands recht was uitgeput. Daarom hebben we op 29 juli 2022 voor het eerst een aanvraag ingediend bij het Mensenrechtencomité van de Verenigde Naties. We vroegen voorzorgsmaatregelen aan. We zeiden dat we sinds het telefoongesprek [van Öcalan] op 25 maart 2021 niets meer hadden gehoord van de heer Abdullah Öcalan en onze andere 3 cliënten in Imrali. Dit betekent een schending van vele rechten die ook geregeld zijn in het Mensenrechtenverdrag. Voor ons betekent het marteling. Wij zeggen dat volgens de teksten waarop de VN is gebaseerd, dit soort executieregime, dat wil zeggen het niet kunnen bereiken of ontvangen van informatie van wie dan ook, ook marteling betekent. Deze vorm van detentie – in sommige eerdere besluiten van de commissie – wordt zoiets als “ontvoering” genoemd.

Het mensenrechtencomité van de Verenigde Naties vroeg op 6 september 2022 om een maatregel in deze kwestie en schreef Turkije een brief waarin het de regering vroeg ervoor te zorgen dat Öcalan zijn advocaten zonder beperkingen kan ontmoeten. Maar Turkije heeft hier geen gehoor aan gegeven.”

De advocaten stelden dit aan de kaak en schreven opnieuw aan de VN dat Turkije zijn verplichtingen niet nakwam. “Daarom – zei de advocaat – eisten we dat de VN zou ingrijpen. In januari 2023 herinnerde het mensenrechtencomité van de VN de Turkse regering aan haar verplichtingen. Na die herinnering hebben we zowel een verzoek ingediend bij de uitvoeringsrechtbank in Turkije als bij de hoofdofficier van justitie in Bursa. We hebben dit verzoek om voorzorg ook ingediend bij het Constitutionele Hof. Maar geen van deze autoriteiten deed iets.”

Turkije negeert alle verplichtingen

Advocaat Bilmez zei dat het proces doorgaat, dat Turkije een presentatie naar de VN heeft gestuurd en dat de advocaten binnenkort hun antwoorden aan de commissie zullen voorleggen. “De regering heeft haar standpunten naar de Verenigde Naties gestuurd. Deze regering heeft echter geen melding gemaakt van ons verzoek om actie te ondernemen of van het antwoord van de VN. Ze heeft het letterlijk genegeerd. Ze heeft hem geen enkel antwoord gegeven. Omdat ze geen antwoord kan geven. We hebben nu ons eigen antwoord voorbereid op de opmerkingen van de regering en staan op het punt dit te versturen. Nadat we het hebben ingediend, zal het VN-comité een beslissing nemen over de grond van de zaak. Maar we weten nog niet hoe lang dit proces zal duren.”