Opperbevelhebber SDF: Elke oplossing voor Syrië moet onze instellingen grondwettelijk erkennen

  • Rojava/Noord- en Oost-Syrië

Op 25 mei vond in de stad al-Hasakah een stammenforum plaats onder het motto “Dialoog, veiligheid, opbouw voor een verenigd en gedecentraliseerd Syrië”. Het forum verwelkomde een breed scala aan deelnemers, waaronder de opperbevelhebber van de SDF (Syrische Democratische Strijdkrachten) Mazloum Abdi en leden van het Algemeen Commando, het gezamenlijke voorzitterschap van de Syrische Democratische Raad en de Uitvoerende Raad van het Autonome Bestuur, religieuze figuren: Yazidi, christelijke en islamitische geestelijken, sociale figuren uit Koerdische, Arabische, Syrische, Assyrische, Turkmeense, Circassische en Armeense gemeenschappen, vrouwenorganisaties, academici en intellectuelen, en stamhoofden: sjeiks en hoogwaardigheidsbekleders van de meeste Syrische stammen uit Koerdische, Arabische en andere componenten.

De opperbevelhebber van de SDF, Mazloum Abdi, hield een toespraak waarin hij de aanwezigen verwelkomde en de hoop uitsprak dat “dit forum een springplank zal zijn voor het oplossen van de crisis in ons land, het tot stand brengen van stabiliteit in heel Syrië en het initiëren van een politieke oplossing”. Hij benadrukte de kernprincipes van de Syrische Democratische Strijdkrachten en het Autonoom Bestuur: “standvastig neutraal blijven in de sektarische en etnische conflicten die het nationale en sociale weefsel van Syrië hebben verwoest.”

Abdi benadrukte het belang van Syrische territoriale eenheid en merkte op dat “Syrië niet kan terugkeren naar zijn vroegere staat en leven onder een gecentraliseerd systeem.” Hij zei dat hij gelooft dat er een nieuw Syrië moet worden opgebouwd, een Syrië dat de rechten van al zijn inwoners garandeert en de “verworvenheden erkent die de mensen in het noorden en oosten van Syrië met hun bloed hebben bereikt. Hij verklaarde dat deze verworvenheden de oprichting van hun eigen instellingen omvatten die grondwettelijke erkenning verdienen in elke toekomstige Syrische oplossing.

Abdi benadrukte de onderlinge verbondenheid van Noord- en Oost-Syrië door te stellen: “De toekomst van de mensen in deze regio’s is met elkaar verbonden, en de kwestie van de ene regio kan niet geïsoleerd van de andere worden opgelost.” Hij verklaarde ook vastbesloten te zijn om de regio te verdedigen tegen aanvallen van buitenaf, terwijl hij tegelijkertijd pleitte voor deëscalatie van alle kanten.

Abdi wees met een kritische vinger naar externe actoren en verklaarde dat “regionale en internationale interventies de belangrijkste reden zijn geweest voor het verergeren van de politieke crisis en het belemmeren van een oplossing”. Hij veroordeelde in het bijzonder de aanvallen en bezetting van Syrisch grondgebied door Turkije, die hij “onaanvaardbaar” noemde. Abdi riep op tot beëindiging van de bezetting en tot terugkeer van de ontheemde Syriërs “naar hun huizen met eer en waardigheid”.

Abdi voegde eraan toe: “We verklaren vanaf hier dat we voorstander zijn van een dialoog met alle partijen, inclusief Turkije.” Hij erkende ook de voortdurende dreiging van ISIS, door te verklaren: “De dreiging van de terroristische organisatie ISIS bestaat nog steeds. We blijven met onze partners in de internationale coalitie deelnemen aan de strijd tegen deze terroristische organisatie.’”

Aan het einde van zijn toespraak zei opperbevelhebber Mazloum Abdi: “We zijn toegewijd aan onze beloften aan de stamhoofden en stamoudsten, en we proberen te werken aan het realiseren van hun eisen.”

Een aantal andere toespraken werden gehouden door ambtenaren, stamhoofden en religieuze figuren. Deze toespraken waren allemaal gericht op thema’s als gemeenschapscohesie, nationale eenheid en de afwijzing van geweld en extremisme.

Het forum heeft een publieke verklaring uitgegeven waarin de offers worden erkend die de inwoners van Noord- en Oost-Syrië hebben gebracht in de strijd tegen terrorisme en Turkse agressie. De verklaring benadrukte de rol van het Autonoom Bestuur in het behoud van het sociale weefsel en de vrede onder de burgers in de regio. Vooruitkijkend verwees de verklaring ook naar de komende lokale bestuursverkiezingen die voor volgende maand gepland staan in het noorden en oosten van Syrië.

De verklaring prees ook de heldhaftige rol van de Syrische Democratische Strijdkrachten en de Binnenlandse Veiligheidstroepen (ISF) in het verslaan van terrorisme en het confronteren van de Turkse bezetting. De verklaring benadrukte dat de Turkse bezetting een groot obstakel is voor het oplossen van de Syrische crisis. In de verklaring werden de schendingen door de Turkse bezetting, de demografische veranderingen, de gedwongen verplaatsing van de inheemse bevolking en de dagelijkse praktijken in bezette gebieden veroordeeld als “oorlogsmisdaden”.

De verklaring sloot af met een oproep tot dialoog tussen de Syrische partijen om te komen tot een door Syrië geleide nationale oplossing voor de crisis. Benadrukt werd dat vijandig beleid dat gericht is op het creëren van instabiliteit en het ondermijnen van de veiligheid in Noord- en Oost-Syrië moet worden vermeden. In de verklaring werd de Arabische Liga opgeroepen een rol te spelen bij het oplossen van de Syrische crisis.

Het stammenforum werd afgesloten met de volgende belangrijke resultaten:

– Het forum stak de hand uit voor vrede en een open dialoog om goede nabuurschapsbetrekkingen op te bouwen met landen in de regio.

– Het forum benadrukte het belang van Syrische eenheid en riep op tot het beëindigen van geweld tussen Syriërs.

– Bestrijding van terrorisme en discriminatie: Het forum verwierp terrorisme en discriminatie op basis van nationaliteit, religie of geslacht.

– Het forum bevestigde te geloven in democratische waarden, mensenrechten en burgerlijke vrijheden.

– Het forum pleitte voor een verenigde, gedecentraliseerde Syrische staat die plaats biedt aan alle Syriërs.

– Het forum riep op tot het overwegen van amnestie voor diegenen die geen ernstige misdaden hebben gepleegd en gerehabiliteerd zijn.

– Verbeterde levensomstandigheden: Het forum benadrukte het belang van het ontwikkelen en leveren van essentiële diensten om het dagelijks leven te verbeteren.

– Focus op landbouw en economie: Het forum benadrukte het belang van de landbouwsector, veeteelt en andere belangrijke sectoren voor de economie.

– Heroverweging van de kwestie van interne ontheemding, hetzij in kampen of gastgemeenschappen voor degenen die vrijwillig willen terugkeren naar hun oorspronkelijke woonplaats.

– Bestrijding van verdovende middelen op alle mogelijke manieren en met alle mogelijke middelen, vanwege de gevaren die dit met zich meebrengt voor de toekomst van het Syrische volk.