Paula Martin Ponz: Isolatie is een wrede schending van de meest fundamentele mensenrechten

  • Duitsland

Activiste en advocate Paula Martin Ponz zei dat de isolatie van de Koerdische Volksleider Öcalan een straf is tegen het Koerdische volk.

“De Leider van het Koerdische Volk, Abdullah Öcalan, wordt sinds 15 februari 1999 in eenzame opsluiting gehouden in de İmralı-gevangenis.

Öcalan heeft sinds 2014 vijf keer ontmoetingen gehad met zijn familieleden. De laatste persoonlijke ontmoeting was met zijn broer in maart 2020. Op 25 maart 2021 werd een telefoongesprek toegestaan, en dat was de laatste keer dat iemand contact met hem had. Aan de andere kant was zijn recht om zijn advocaten te ontmoeten beperkt tot één uur per week gedurende de eerste 12 jaar. Hij werd echter voortdurend verhinderd om van dit recht gebruik te maken. Tussen 2011 en 2019 ontmoette hij zijn advocaten slechts vijf keer. Sinds 2019 zijn zijn advocaten nooit meer in staat geweest om hem te bezoeken. Talloze aanvragen voor bezoek werden afgewezen of onbeantwoord gelaten.

Activist en advocaat Paula Martin Ponz sprak met ANF Nieuwsagentschap over de isolatie die is opgelegd aan Abdullah Öcalan, het Turkse isolatiebeleid en de praktijk in het internationaal recht en de gevaren van deze isolatie.

Het is nu al 32 maanden geleden dat er geen ontmoeting is geweest met de leider van het Koerdische volk, Abdullah Öcalan, en er is geen nieuws of bericht van hem ontvangen. Hoe kan het isolatiebeleid en de praktijk tegen Abdullah Öcalan worden geïnterpreteerd in termen van fundamenteel mensenrechtenrecht?

Isolatie, als een onderdrukkingsmiddel dat door regeringen wordt gebruikt om gevangenen te straffen, wordt op zichzelf als marteling beschouwd. Het is waar dat tot op hag de dag geen absolute uitspraken zijn gedaan over de grenzen waarbuiten eenzame opsluiting als vernederende behandeling moet worden beschouwd. ‘De beoordeling van dit minimum is in wezen relatief; het hangt af van alle feiten van de zaak, vooral de duur van de behandeling en de fysieke en mentale effecten, evenals soms het geslacht, de leeftijd en de gezondheidstoestand van het slachtoffer (Kudla v. Polen; Gelfmann v. Frankrijk; Renolde v. Frankrijk)’.

Maar het is niet minder waar dat het Europees Hof voor de Rechten van de Mens al diverse keren uitspraak heeft gedaan over schendingen van rechten in gevangenissen en over de mogelijke schending van artikel 3 EHRM (verbod op marteling en onmenselijke of vernederende behandeling en bestraffing) als gevolg van de detentieomstandigheden. Echter, het is mogelijk te bevestigen dat er tegenwoordig al voldoende jurisprudentie is om te kunnen stellen dat veel van de situaties die zich voordoen in eenzame opsluiting in staatsgevangenissen vallen in de categorie die door het Hof in Straatsburg is gedefinieerd als vernederende behandeling, tot op het punt waarop de naleving in eerste graad op basis van dergelijke criteria in twijfel kan worden getrokken.

Zo stelt het EHRM sinds de verklaring ‘het recht van elke gevangene op detentieomstandigheden die verenigbaar zijn met menselijke waardigheid, om ervoor te zorgen dat de toepassingsmodaliteiten van de genomen maatregelen de persoon niet aan leed of een beproeving van zodanige intensiteit onderwerpen dat ze het onvermijdelijke niveau van lijden overschrijden dat inherent is aan opsluiting (par. 109)’, ‘gezien de potentieel zeer schadelijke effecten van eenzame opsluiting, vereist het proportionaliteitsbeginsel dat het alleen in uitzonderlijke gevallen als disciplinaire maatregel wordt gebruikt, als laatste redmiddel en voor de kortst mogelijke tijd (par. 111)’ (EHRM Ketreb v. Frankrijk).

Alles wat we hebben verzameld leidt tot de conclusie dat eenzame opsluiting een vorm van marteling is. Het is onmiskenbaar dat het systeem ernstige tekortkomingen heeft die de situatie voor gevangenen onaanvaardbaar verergeren: medische verwaarlozing, gebrek aan herintegratieprogramma’s en contact met de buitenwereld, slechte hygiënische omstandigheden, gebrek aan adequate controlemechanismen, enz.

Maar zelfs als al deze tekortkomingen zouden worden gecorrigeerd, zou een persoon naar een eeuwige eenzame opsluiting sturen nog steeds betekenen dat men lijden veroorzaakt als vergelding voor het verleden gedrag, en geen rehabilitatie- of resocialisatieprogramma voor een persoon die een misdaad heeft begaan. De verschrikkelijke gevolgen voor de geestelijke gezondheid (vaak onomkeerbaar) zijn onmiskenbaar. Om een korte lijst van deze gevolgen te maken, kunnen we wijzen op:

Dat de psychologische gevolgen van deze symptomen zijn vastgesteld en zich geleidelijk kunnen manifesteren tot acute of chronische vormen. De bekende categorieën zijn als volgt: angst, depressie: van een lage stemming tot klinische depressie, woede (van woede tot diepe woede, vijandigheid, onvermogen om impulsen te beheersen, fysiek en verbaal geweld tegen zichzelf, anderen of objecten, ongecontroleerde woede), cognitieve problemen: van concentratiegebrek tot toestanden van hoge verwarring, waarnemingsvervormingen, paranoia en psychose en tot slot en het ergste, zelfverminking en zelfmoord.

Het VN-Comité tegen Foltering beschouwt in zijn rapport van 3/04/1996 dat ‘de nalevingsomstandigheden in een regime van de 1e graad – celuren, beperkingen, uitsluiting van gemeenschappelijke activiteiten, sensorische deprivatie… kunnen worden beschouwd als verboden behandeling in de zin van artikel 16 van het Verdrag tegen Foltering (mensonterende of vernederende behandeling of bestraffing)’.

Als we dit alles samenvoegen en kort nadenken over de situatie waaraan de Koerdische politieke leider Abdullah Öcalan de afgelopen 24 jaar is onderworpen, kunnen we zijn huidige situatie alleen maar zien als een flagrante en wrede schending van de meest elementaire en eenvoudige mensenrechten. De heer Öcalan zit sinds 15 februari 1999 in eenzame opsluiting in de gevangenis van İmralı.

Sinds 2014 mocht hij slechts vijf keer zijn familie ontmoeten. Het laatste persoonlijke bezoek was in maart 2020, met zijn broer. Op 25 maart 2021 was er een telefoongesprek, en dat was de laatste keer dat iemand contact met hem had. Als we alleen al deze samenvatting in overweging nemen, kunnen we duidelijk zien dat de meest fundamentele mensenrechten van de heer Öcalan zijn geschonden, maar daar bovenop mogen we niet vergeten dat elk verbod, elke beperking van beweging, ruimte, menselijk contact… effect heeft op de gevangene en dat alle effecten van de maatregelen die tegen de heer Öcalan zijn genomen als wreed, onmenselijk en vernederend worden beschouwd.

En we mogen niet vergeten dat elke vernederende daad tegen een gevangene ook een straf is tegen hun familie en supporters, en in het geval van de heer Öcalan, ook een straf tegen de Koerdische bevolking.

Ter aanvulling, wat zijn de gevaren van deze isolatie in termen van toegang tot het recht op gezondheid/ recht op het zien van zijn advocaten/ recht op een eerlijk proces?

Aan de ene kant werd zijn recht om zijn advocaten te zien beperkt tot één uur per week gedurende de eerste 12 jaar. Hij werd echter voortdurend verhinderd om dit recht uit te oefenen. Er is geen manier om een eerlijke verdediging voor te bereiden als uw recht om uw juridisch team te zien beperkt is, maar nog meer, we moeten erop wijzen dat hij tussen 2011 en 2019 slechts vijf keer zijn advocaten heeft ontmoet en sinds 2019 helemaal niet meer. Talloze verzoeken voor bezoeken werden afgewezen of onbeantwoord gelaten.

Dit betekent dus dat het onmogelijk is om niet alleen de juridische verdediging voor te bereiden, maar ook om een idee te hebben van de huidige situatie van de heer Öcalan in de gevangenis, noch om enige claim tegen de gevangenis te kunnen maken, noch om hem op de hoogte te stellen van zijn situatie of die van de andere personen in de gevangenis.

Het recht om een advocaat te hebben wanneer u in de gevangenis zit, om gemakkelijk toegang tot hem te hebben en tot de documenten van zijn proces, om een uitwisseling te kunnen hebben met de gevangenisadministratie en om een juim rechtvaardig en stabiel regime van bezoeken te hebben, moet als een mensenrecht worden erkend en is absoluut nodig om een eerlijke verdediging en proces op te kunnen bouwen.”