SDF: Syrische pogingen om op één lijn te komen met Turkije tegen AANES zullen de oplossing van de crisis belemmeren

  • Rojava/Noord-en Oost-Syrië

De Militaire Raad van de Syrische Democratische Krachten (SDF) heeft zijn periodieke vergadering gehouden in het licht van de huidige politieke en militaire ontwikkelingen in Syrië, meldde het SDF Media Centrum dinsdag. De vergadering werd bijgewoond door Mazloum Abdi, de opperbevelhebber van de SDF, samen met alle leiders van de militaire raden en facties van de SDF, naast ambtenaren van militaire kantoren en instellingen. De bijeenkomst bracht alle leden van de Militaire Raad van de SDF bijeen.

Aan het begin van de bijeenkomst bespraken en evalueerden de deelnemers de rapporten die waren ingediend door de militaire raden en instellingen. Ze beraadslaagden ook over de heersende politieke en militaire situatie ter plaatse, inclusief de aanvallen van de Turkse bezetting en ISIS-terroristen in de regio.

De vergadering benadrukte dat pogingen om een normalisatieproces op gang te brengen tussen de Syrische regering en het Turkse regime slechts een nieuw begin zijn om de humanitaire en politieke situatie in Syrië te verslechteren. Er werd gewaarschuwd dat alle Syrische pogingen om zich aan te sluiten bij de agenda van het Turkse regime tegen het autonome bestuur in het noorden en oosten van Syrië, zullen leiden tot negatieve gevolgen voor alle regio’s in Syrië en de toekomstige oplossing van de Syrische crisis zullen belemmeren.

Tijdens de bijeenkomst evalueerden de aanwezigen ook de gevolgen van de voortdurende Turkse bezettingsaanvallen, die zich hebben uitgebreid naar het noorden, oosten en noordwesten van Syrië. Er werd ook gekeken naar de verantwoordelijkheden van de betrokken internationale partijen.

Er werd veel nadruk gelegd op de noodzaak om de coördinatie met de Russische strijdkrachten in de westelijke Eufraatregio te verbeteren, zodat zij als borg kunnen optreden bij het voorkomen van verdere escalatie.

Tijdens de bijeenkomst is uitvoerig gesproken over de inspanningen van partijen die gelieerd zijn aan de regering in Damascus om tweedracht te zaaien, de regio te destabiliseren en de veiligheid in het noorden en oosten van Syrië te ondermijnen. De bevoegde autoriteiten werd opgedragen dergelijke pogingen onmiddellijk aan te pakken en tegen te gaan.

Voorts beoordeelde de vergadering het niveau van de dreiging die uitgaat van de ISIS-terroristen, rekening houdend met hun invoering van nieuwe terroristische tactieken en de voortdurende aanvallen van de Turkse bezetting. De vergadering erkende en prees de inspanningen en opofferingen van de strijdkrachten en de bevolking om deze bedreigingen het hoofd te bieden. Daarnaast werd benadrukt dat het noodzakelijk is om vooruitgang te blijven boeken om deze terroristische cellen uiteindelijk uit te schakelen.

In dit verband werd tijdens de bijeenkomst de nadruk gelegd op de samenwerking met de internationale coalitie, waarbij de cruciale betekenis werd benadrukt van het verbeteren van de coördinatie, het bespoedigen van de veiligheids- en militaire operaties, en het uitbreiden daarvan om de mogelijke heropstanding van ISIS te beteugelen en te voorkomen dat ISIS de huidige omstandigheden uitbuit.

Op binnenlands niveau werd tijdens de bijeenkomst het grootste belang gehecht aan het behoud van de onwrikbare kracht van het thuisfront tegen alle aanvallen en aan het nemen van resolute maatregelen tegen degenen die tweedracht zaaien. Daarnaast onderstreepte de vergadering ook de structuur en samenstelling van de Syrische Democratische Strijdkrachten als een voorbeeld van samenwerking tussen de verschillende componenten in de regio.

Op organisatorisch vlak ging de vergadering dieper in op de defensieve paraatheid van de strijdkrachten en evalueerde ze de essentiële maatregelen die nodig zijn om de regio en haar inwoners te beschermen. De vergadering gaf ook prioriteit aan de ontwikkeling van militaire functies in overeenstemming met de vooraf gedefinieerde doelstellingen en richtlijnen van de strijdkrachten. Bijgevolg werd er een uitgebreid werkplan geformuleerd voor de komende periode, waarbij de centrale rol van de militaire raden op zowel veld- als organisatieniveau binnen de strijdkrachten werd onderstreept.