Sociale media in de greep van het AKP/MHP-regime

De komende verkiezingen in Turkije worden op elk niveau beïnvloed door het AKP/MHP-regime. Er kan geen sprake zijn van zelfs maar enigszins gelijke uitgangsvoorwaarden voor kandidaten en partijen. Met name de democratische oppositie, die zich heeft verenigd in de Alliantie voor Arbeid en Vrijheid, wordt onderworpen aan massieve repressie. Massale arrestaties, beperkingen van de media en intimidatiepogingen zijn bedoeld om de verkiezingscampagne te hinderen. Maar zelfs op digitaal niveau wordt de oppositie systematisch uitgesloten en benadeeld.

Mensenrechtenorganisaties Article 19 en Human Rights Watch bevestigen dit in een dossier. De organisaties leggen uit hoe het regime afwijkende meningen op internet tot zwijgen brengt en een groot arsenaal aan digitale censuurinstrumenten heeft opgebouwd. Tegelijkertijd roepen de organisaties digitale mediaplatforms op om verantwoordelijkheid te nemen in de context van de komende verkiezingen.

Onafhankelijke media zijn gesloten

Het AKP/MHP-regime heeft tijdens zijn twintigjarige heerschappij, met name vanaf 2013, alle onafhankelijke media uitgeschakeld en, zoals HRW en Article 19 opmerken, “een autoritair en sterk gecentraliseerd systeem onder een uitvoerende presidentschap gecreëerd dat controle uitoefent over de rechterlijke macht, de openbare instellingen heeft uitgehold en de rol van het parlement sterk heeft beperkt.” Turkije heeft haar bereidheid getoond om internationaal recht te negeren door bindende vonnissen van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens af te wijzen. Het is ook teruggetreden uit het Istanbul-verdrag, een belangrijk mechanisme voor de bestrijding van gendergerelateerd geweld.

Mensenrechtenorganisaties: recht op vrije en eerlijke verkiezingen bedreigd

De mensenrechtenorganisaties constateren: “De achteruitgang van de mensenrechten en de rechtsstaat in het algemeen in Turkije heeft gevolgen gehad voor het uitoefenen van het recht op vrije en eerlijke verkiezingen in het land. Internationale waarnemers hebben vastgesteld dat president Erdoğan en de regerende AKP bij tal van verkiezingen in het verleden een oneerlijk voordeel hebben genoten, terwijl er bij de recente gemeenteraadsverkiezingen in 2019 in Turkije sprake was van een schending van fundamentele democratische principes.”

De mensenrechtenorganisaties bekritiseren in dit verband de benoeming van gedwongen bestuurders in plaats van gekozen gemeentelijke politici en de pogingen van het regime om de verkiezingen van 2019 te manipuleren.

Sociale media als laatste plek voor onafhankelijke informatie

De situatie van de vrijheid van meningsuiting in Turkije is zo slecht dat sociale media de enige plek vormen waar mensen in Turkije nog onafhankelijke informatie kunnen krijgen. Dit geldt ondanks het steeds restrictievere wettelijke kader in Turkije, dat de willekeurige blokkering en verwijdering van websites en andere online inhoud toestaat.

De mensenrechtenorganisaties stellen vast: “Online platforms spelen een bijzonder belangrijke rol bij deze verkiezing, aangezien 90 procent van de traditionele media in heel Turkije nauw verbonden zijn met de regering en onevenredig sterk rapporteren over president Erdoğan en de campagne van de regeringspartij. Als gevolg daarvan zijn oppositiepartijen sterk afhankelijk van het internet om hun kiezers te bereiken.”

37 miljoen haatdragende tweets van de trollenleger van de AKP

De AKP ziet sociale media als politiek slagveld en probeert ook hier de discussie massaal te manipuleren. Na de Gezi Park-protesten in 2013 werd een trollenleger van 6.000 man opgezet, bedoeld om online kritiek de mond te snoeren. In 2020 werd een netwerk van pro-AKP-trollen op Twitter ontdekt en verwijderd omdat het massaal tegen de richtlijnen voor manipulatie had gezondigd. Het netwerk werd toegeschreven aan de jeugdorganisatie van de AKP. Daarbij werden 7.000 accounts geblokkeerd, die verantwoordelijk waren voor 37 miljoen haatdragende tweets tegen elke vorm van regime-kritiek. Veel van deze accounts waren nep, terwijl andere aan echte personen toebehoorden en werden gekaapt door AKP-aanhangers. De Turkse regering heeft de output van dergelijke accounts vaak gebruikt als bewijs voor de steun van de bevolking voor haar beleid en opvattingen, en beschouwde het verwijderen van het netwerk van AKP-vriendelijke bot- en troll-accounts door Twitter als een aanval op een “populaire politieke beweging”.

Haatcampagnes van het regime

HRW en Article 10 constateren dat gebruikers van sociale media in Turkije verdere bedreigingen ondervinden wanneer ze deelnemen aan online-politieke discussies. Het ophitsen tot geweld en online pesten van regeringscritici is wijdverbreid, vooral gendergerelateerde aanvallen tegen vrouwelijke journalisten en politici. Deze aanvallen worden gecoördineerd door door de regering gesteunde influencers. Tegelijkertijd worden botnetwerken en nep-accounts ingezet om de druk te verhogen. Dit vormt een grote bedreiging bij verkiezingen.

Gevaar voor manipulatie voorafgaand aan de verkiezingen

Deborah Brown, senior technology researcher bij Human Rights Watch, waarschuwt met betrekking tot de aanstaande verkiezingen op zondag: “De Turkse regering heeft haar inspanningen om censuur af te dwingen en de controle over sociale media en onafhankelijke online-nieuwssites in de aanloop naar deze verkiezingen te verscherpen, opgevoerd. De verkiezingen zullen laten zien of de kiezers in Turkije ondanks de inspanningen van de regering om bedrijven onder haar controle te brengen kunnen vertrouwen op sociale media en of ze onafhankelijk nieuws kunnen ontvangen en hun mening over de verkiezingen en de uitkomst ervan kunnen uiten.”

De mensenrechtenorganisaties roepen op dat mediaplatforms zich moeten voorbereiden op de mogelijkheid dat de regering de bandbreedte zal beperken en dat ze de nodige middelen moeten bieden om het recht op vrijheid van informatie te waarborgen.

Het regime wil de discussie op alle niveaus controleren

Met name discussies op sociale media staan ​​centraal in de focus van het regime. Aanvallen op sociale media maken deel uit van een bredere campagne van onderdrukking tegen de hele civiele samenleving, mensenrechtenorganisaties en personen die over het algemeen kritische uitingen op internet doen. HRW en Article 19 melden dat de regering de internetcensuur heeft aangescherpt met een reeks wetten in oktober 2022. Dit omvat een wet tegen ‘desinformatie’, die terecht door de oppositie als ‘censuurwet’ wordt beschouwd. Een gevangenisstraf van één tot drie jaar staat nu op het verspreiden van “valse of misleidende informatie”. De mensenrechtenorganisaties commentaar op de wet die speciaal voor de verkiezingen is uitgevaardigd:

“Mensenrechtendeskundigen hebben erop gewezen dat deze termen vaag en breed zijn, terwijl de rechtbanken en toezichthouders in Turkije niet voldoende onafhankelijk zijn om te voorkomen dat de regering deze vage bepalingen gebruikt om oppositionele stemmen het zwijgen op te leggen. Het voorkomen van ‘schade’ of ‘verstoring’ van de ‘openbare vrede’, zonder verwijzing naar een directe dreiging, is problematisch. Vooral gezien het feit dat de Turkse regering dit soort wetten al lang inzet om critici te bestrijden, is dit geen legitieme basis voor beperking van de vrijheid van meningsuiting.”

De censuur gaat over lijken

Duizenden mensen in Turkije en Noord-Koerdistan worden strafrechtelijk vervolgd vanwege hun bijdragen op sociale media, zelfs als ze alleen inhoud leuk vinden of delen. Hiervoor wordt niet alleen de censuurwet, maar ook de uiterst brede anti-terreurwetgeving gebruikt. Op deze manier wil de regering elke vorm van politieke onenigheid het zwijgen opleggen. De mensenrechtenorganisaties melden:

“In de afgelopen jaren heeft de regering de vervolging van journalisten, politieke tegenstanders en andere personen verscherpt die de president en de regering online bekritiseren of alleen kritische artikelen in sociale media delen of leuk vinden. Ze blokkeert vaak websites en beveelt de verwijdering van inhoud aan die tegenovergestelde meningen uitdrukt, en blokkeert de toegang tot populaire sociale netwerken tijdens politieke onrust of wanneer ze kritiek verwacht, zoals na de verwoestende aardbevingen in februari 2023.” Er is met name scherpe kritiek op de beperkingen van sociale netwerken direct na de verwoestende aardbevingen in februari, omdat hierdoor locatie-informatie van een onbekend aantal begraven personen werd voorkomen en de aanspraak van het regime op censuur over het leven van de slachtoffers van de aardbeving werd gesteld.

Wereldwijde censuurpogingen door Turkije

Ook op internationaal niveau probeert Turkije te censureren. Zo behoort Turkije tot de landen die wereldwijd de meeste verzoeken indienen bij Twitter om inhoud te verwijderen. In 2021 veroordeelde de regering de oppositieparlementariër Ömer Faruk Gergerlioğlu en schorste hem vervolgens uit het parlement alleen omdat hij een bericht op Twitter had gedeeld.

In 2014 dreigde president Erdoğan voorafgaand aan de lokale verkiezingen Twitter “uit te roeien” en gelastte dat het platform binnen Turkije werd geblokkeerd omdat het geen gehoor had gegeven aan gerechtelijke bevelen om inhoud van haar platform te verwijderen.

Controle over sociale netwerken

De Turkse regering probeert systematisch controle te krijgen over sociale media. Volgens het dossier is sinds 2018 het aantal verzoeken om gebruikersgegevens door de Turkse regering bij Meta (Facebook) enorm gestegen, en Turkije staat sindsdien permanent in de top-tien van landen die gegevens bij Meta opvragen. In 2019 ging de Turkse internetregulerende instantie BTK (Autoriteit voor Informatie- en Communicatietechnologie) nog verder en begon willekeurig privégegevens van alle internet- en mobiele telefoonabonnees in Turkije te verzamelen.

Met de censuurwet van oktober 2022 zijn sociale mediaplatforms verplicht gebruikers te identificeren die worden beschuldigd van bepaalde misdrijven (inclusief de nieuwe misdaad van “verkeerde informatie”) en gebruikersgegevens op verzoek door te geven aan rechtbanken en officieren van justitie. De wet verplicht social media-bedrijven ook om proactief alle inhoud te melden die “de veiligheid van leven of eigendom in gevaar brengt” en informatie te verstrekken over de gebruikers die deze inhoud hebben gepost. Omdat deze term ook vaag en ongedefinieerd blijft, is het niet duidelijk welke categorieën inhoud de platforms proactief moeten monitoren en aan de Turkse autoriteiten moeten doorgeven. De mensenrechtenorganisaties bekritiseren: “Bedrijven dwingen om proactief te monitoren wat gebruikers op hun platforms posten en vermeende problematische inhoud te melden, roept ernstige zorgen op over de mensenrechten, zowel met betrekking tot de vrijheid van meningsuiting als de privacy.”